Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Asukkaat huolissaan Esbogårdin maa-aineshankkeen ympäristövaikutuksista (Uudenmaan ELY)

Esbogård Ab suunnittelee Espoon Högbergetin alueelle kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä muualta tuotavien puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden sijoittamisen vapautuvaan louhokseen.  Lisäksi varaudutaan ottamaan vastaan muualta tuotavaa louhetta jalostettavaksi eri murskelajikkeiksi.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on saatu päätökseen ja Uudenmaan ELY-keskus on hankkeen yhteysviranomaisena antanut lausuntona arviointiselostuksesta.

Hankealue sijaitsee Länsi-Espoossa, noin 650 metrin etäisyydellä Kirkkonummen kunnan rajasta. Hankealue on metsätalous- ja virkistyskäytössä. Lähimmät asuinrakennukset hankealueen länsi- ja eteläpuolella sijaitsevat 150 – 350 metrin päässä hankealueen kiinteistön rajasta. Louhittavat alueet on suunniteltu niin, että etäisyys asutukseen on vähintään 300 metriä.

Hankkeesta saadut mielipiteet pääosin hanketta vastustavia

Arviointiselostuksesta on saapunut Uudenmaan ELYlle runsaasti mielipiteitä, joissa hanketta vastustetaan ja sen hyödyllisyyttä koko pääkaupunkiseudun kiviainesotolle ehdollistetaan. Mielipiteissä tuotiin esille miten kohtuutonta olisi, jos tiheästi asutun pääkaupunkiseudun vähäisiä virkistysalueita ja maakunnallisestikin merkittävä viherkäytävä uhrattaisiin muun Uudenmaan kiviaineksen tarpeisiin ja maankaatopaikaksi.

Mielipiteiden mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu liian rajallisesti melun, pölyn, tärinän, kasvihuonekaasujen sekä pinta- ja pohjavesivaikutusten osalta. Lisäksi hankkeen vaikutukset alueen yrittäjien toimintaan sekä alueen virkistyskäyttöön on arvioitu alakanttiin. Uudenmaan ELY on huomioinut lausunnossaan sille toimitetut lausunnot ja mielipiteet.

YVA täyttää lain vaatimukset, mutta lisäselvityksiä tarvitaan.

Uudenmaan ELYn mukaa arviointiselostus on selkeä ja havainnollinen. Hanke on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti suunnitteluvaihe huomioon ottaen. Hankkeen merkittävimmät haitalliset vaikutukset ovat melu, pöly, liikenteen aiheuttamat haitat, vaikutukset pohjavesiin sekä ihmisten elinoloihin ja maankäyttöön aiheutuvat haitat.

ELY huomauttaa kuitenkin, että hankkeen toteuttaminen katkaisisi ekologisen käytävän, joka yhdistää Espoon eteläosat Nuuksioon. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää miten voidaan säilyttää tämä tärkeä yhteys.

Hankkeen eri lupavaiheissa kiinnittää erityistä huomiota meluntorjuntaan, sen toteuttamiseen sekä melutasojen seurantaan hankealueen ympäristössä. Meluntorjuntatoimenpiteiden lisäksi toiminnan aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota tiedottamiseen ja lähialueella asuvien ja sitä hyödyntävien ihmisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Hankkeen meluvaikutuksia voidaan pitää alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien terveyden kannalta kohtalaisina, mutta alueen virkistyskäytön kannalta merkittävinä

Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee luontoselvityksiä täydentää. Erityisesti tämä on tärkeää liito-oravan, viitasammakon, linnuston, päiväperhosten, sudenkorentojen ja kasvilajien osalta. Lisäksi tulee varmistaa, että metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä ei tuhoudu.

Alueella liikkuvien kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiot raskaan liikenteen määrän lisääntyessä. Liikennemäärät eivät kasva vain lähialueella, vaan ne heijastuvat laajemmalle alueelle

Hankkeen YVA-sivulle

Lisätietoja:

Leena Eerola,  Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 380


Regional information