Regional information

Nyheter 2022

Anslaget som anvisats för statsunderstöd för enskilda vägar minskar avsevärt

Statsunderstöd kan beviljas utifrån behovsprövning för väghållning. Understöd beviljas i första hand för förbättring av enskilda vägar som räknas som byggande. Under de följande åren minskar statsunderstödsanslaget avsevärt från tidigare år. Enligt regeringsprogrammet minskar statsunderstödsanslaget avsevärt från tidigare år. Avsikten är dock att de allra mest kritiska föremålen får understöd i hela landet.

I regeringens budgetproposition framförs att statsunderstödsanslaget för enskilda vägar är 8,5 miljoner euro nästa år. Detta är betydligt mindre än tidigare år. Riksdagen beslutar om anslagets nivå när den godkänner statens budget för 2024.

Väglagen ansöker om statsunderstöd hos närings-, trafik- och miljöcentralerna. Traficom fattar beslut om att anvisa anslaget eller en del av det till behöriga NTM-centraler.

NTM-centralerna har den aktuella informationen om läget med ansökningar och anslag.

Understöd till landets allra mest kritiska delar som mål 

Under de senaste åren har NTM-centralerna inte behövt prioritera projekt som understöds eftersom finansieringsläget ha varit bra. Jämfört med det tidigare har läget nu förändrats. En del av NTM-centralerna har fortfarande ett skäligt antal reservationsanslag till sitt förfogande men en del behöver redan nu göra prioritering mellan projekten.

De allmänna principerna om prioriteringen av projekt anges på förordningsnivå. Understöd beviljas inom ramen för anslaget för statsunderstöd och man ska speciellt beakta broreparationer samt projekt som förbättrar broars bärförmåga och trafiksäkerhet. 

 

Traficom gör upp allokeringen av anslagen för år 2024 så att den beaktar NTM-centralernas outnyttjade finansiering från tidigare år och antalet kända understödsbehov inom området, speciellt antalet broprojekt. 

Traficom kommer också överens med NTM-centralerna om enhetliga förfaringssätt när det gäller att kommunicera och informera väglagen om det förändrade läget. Här beaktas regionala skillnader i fråga om den finansiering som finns kvar.  

Läs mer

Anslaget som anvisats för statsunderstöd för enskilda vägar minskar avsevärt, Traficom, 08.12.2023 (traficom.fi)