Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Räddningen av hotade fåglar tog fart och målet för skydd av myrar överskreds 2021

valkoselkätikka

Livsmiljöer vårdades, iståndsattes och restaurerades i större utsträckning än någonsin tidigare inom ramarna för miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma livsmiljöprogram Helmi. Särskilt restaureringen av värdefulla fågelvatten och fågelvåtmarker tog fart i fjol, och de mål för skyddet av myrmarker som ställdes upp för 2021 överskreds.

Våren 2021 ställdes det upp mål som sträcker sig till 2030 för programmet Helmi. Programmet innehåller 40 åtgärder för att påskynda restaureringen, vården och skyddet av olika livsmiljöer. Livsmiljöprogrammet Helmi är en viktig åtgärdshelhet i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland

År 2021 överträffade det frivilliga skyddet av myrar förväntningarna när det ambitiösa skyddsmålet på 5 000 hektar överskreds. Sammanlagt drygt 6 000 hektar värdefulla myrmarker skyddades, mest i Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Karelen. Myrar restaurerades sammanlagt på cirka 6400 hektar. Forststyrelsens naturtjänster restaurerade skyddsområden på cirka 3 700 hektar myrar med Helmi-finansiering, och Forststyrelsens affärsverksamhet restaurerade 2 700 hektar med sin inkomstfinansiering. Genom restaurering återställs livsmiljöerna i riktning mot ett naturligt tillstånd.

Läs mera

Räddningen av hotade fåglar tog fart och målet för skydd av myrar överskreds 2021, miljöministeriets pressmeddelande 1.2.2022 (ym.fi)