Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Prövningsbaserade statsbidrag och vattentjänstunderstöd för år 2015 lediga att sökas

Miljöministeriets prövningsbaserade statsbidrag och jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets vattentjänstunderstöd är lediga att sökas.

Prövningsbaserade statsbidrag

Ansökningstiden för prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde för 2015 började den 17 oktober 2014 och går ut den 30 november 2014 (med undantag för understöd för övergripande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna, där ansökningstiden går ut den 31 december 2014).

Statsunderstöden är förmåner som är underställda prövning och som kan beviljas t.ex. som understöd till frivilligorganisationer, för miljövård, för främjande av miljöskydd och för vård av byggnadsarvet

Läs mera:

Vattentjänstunderstöd

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet förklarar 2015 års vattentjänstunderstöd lediga att sökas. Söktid är 17.10.-30.11.2014. Vattentjänstunderstöd för åtgärder som betjänar samhällens vattenförsörjning och avloppssystem, behandling av avloppsvatten och utnyttjande av avloppsslam och som ska utföras under kalenderåret 2015, förklaras lediga att sökas. Beslut om beviljande av stöd för vatten- och avloppsåtgärder fattas av NTM-centralen.

Bestämmelser om stödförutsättningarna och stödberättigade åtgärder finns i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004). Mer information om stödverksamheten finns i miljöhandledningen "Stödjande av vattentjänster".

Läs mera:

 


Regional information