Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Hämeenkyrön Ulvaanharjun pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut (Pirkanmaa)

Hämeenkyrön Ulvaanharjun pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2019–2020 aikana tehdyt tutkimukset koostuivat maastokartoituksesta, painovoimamittauksista, maatutkaluotauksista ja maaperäkairauksista sekä pohjaveden pinnankorkeuden mittauksista.

Ulvaanharjun maastoa Hämeenkyrössä.

Ulvaanharjun pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Kuva: Anne Lindholm.

Tutkimuksista saatuja tuloksia mallintamalla saatiin tarkennettua tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja päävirtaussuunnista sekä harjumuodostuman syntyvaiheista Ulvaanharjun pohjavesialueella.

Ulvaanharju on osa Hämeenkangas‐Näsijärvi‐Jyväskylä reunamuodostumaa. Se on Hämeenkankaan jatke, jäätikön reunan asemaa osoittava reunamuodostuma. Ulvaalanharju on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Ulvaanharjun vedenottamon (Hämeenkyrön Vesi Oy) omistavat Hämeenkyrön kunta ja Sastamalan kaupunki puoliksi. Veden johtaminen verkostoon aloitettiin v. 2008 ja Ulvaanharjun vedenottamolla on lupa ottaa vettä 1800 m³/vrk.

Rakenneselvitykset palvelevat yhdyskuntien vedenhankinnan suunnittelua ja antavat tietoa siitä, minne lisävedenhankintaan liittyvät tutkimukset pohjavesialueella kannattaa suunnata. Vedenhankinnan turvaamisen ja toimintavarmuuden merkitys on kasvanut entisestään muuttuvassa ilmastossa. Tutkimuksista saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua ja pohjavesien suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Selvityksen ovat rahoittaneet Pirkanmaan ELY-keskus, Hämeenkyrön kunta, Hämeenkyrön Vesi Oy, Kyröskosken Vesihuolto Oy sekä Geologian tutkimuskeskus.

Lisätietoja: