Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Den riksomfattande avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen

Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan sättas i skick. Glesbygdens avloppsvatten är, näst efter belastningen från jordbruket, den största källan till fosforbelastningen i vattendragen.

Effektiv rening höjer fastighetens värde

Vatten- och avloppslösningarna på fastigheten har också stor betydelse vid fastighetsaffärer. När vatten- och avloppsförsörjningen fungerar som den ska förkortas försäljningstiden samtidigt som de potentiella köparna blir fler och försäljningspriset kan hållas på högre nivå.

Hur ska man gå till väga?

Om fastighetsägaren inte vet huruvida avloppsvattensystemet uppfyller kraven eller inte, är det en god idé att med hjälp av en avloppsvattenrådgivare eller någon annan sakkunnig uppdatera redogörelsen för fastighetens avloppsvattensystem.

Om systemet måste förnyas, lönar det sig först att fråga kommunens byggnads- eller miljötillsyn om området inom de närmaste åren kommer att anslutas till avloppsnätet. Om anslutning till avloppsnätet inte är möjlig, kan man utreda möjligheten att behandla avloppsvattnet tillsammans med en granne.

Alla uppmanas bidra, men vem omfattas av lagens krav?

Alla närliggande vattendrag gagnas av att avloppsvattnet behandlas på bästa möjliga sätt. I den ändring av miljöskyddslagen som trädde i kraft i april 217 mildrades dock lagstiftningen om behandling av avloppsvatten i glesbygden. Enligt lagen ska avloppsvattensystemet iståndsättas senast den 31 oktober 2019 i alla de fastigheter som ligger på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller i ett grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning.

På andra fastigheter, dvs. sådana som ligger på torra land, måste avloppsvattensystemet sättas i skick först när det görs någon annan större reparation på fastigheten.

Läs mera:


Regional information