Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Naturen får vidröras (Egentliga Finland, Satakunta)

Naturvård tillsammans – Managing Nature, Working Together. Internationellt naturvårdsseminarium i Åbo 29–30.11.2016

En äng med honungsfacelia lockar pollinerare som har en avgörande betydelse för vården av den biologiska mångfalden, men även för matproduktionen.

Foto Kimmo Härjämäki (1978-2015). En utställning av Härjämäkis bilder kan ses i Ämbetshusets tredje våning vecka 48 och 49.

Skötseln av habitat lyckas genom samarbete

Det är oroande att den biologiska mångfalden minskar i hela världen. Klimatförändringen fortsätter, vattnen förorenas, arter försvinner, habitat förstörs. Vad kan man göra? Kan man göra någonting alls?

- Vi tror att vi tillsammans kan stanna upp den oroande utvecklingen och ändra riktning. Målet är att få till stånd hållbara lösningar för att vårda arter som lever i naturen och deras habitat, berättar projektchef Eija Hagelberg från Järki-projektet om syftet med det två dagar långa naturvårdsseminariet.

- När man kombinerar kompetens, kunskap och erfarenhet på rätt sätt skapar det möjligheter att lyckas. Man ska inte lägga ner tid på att kivas sinsemellan. Vi vill alla leva i en ren och mångsidig miljö. Det är något som det lönar sig att jobba hårt för. Goda resultat kan uppnås genom gott samarbete, uppmanar Hagelberg, som fungerar som ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat.

- Även små naturvårdsarbeten är viktiga. Vi vill samla branschens aktörer, experter och personer som utför det praktiska arbetet under samma paraply. Naturen utarmas, arter hotas, svälten ökar i världen. När vi handlar på ett ansvarsfullt och förståndigt sätt är vi effektivare, säger Heli Siitari, ombudsman för Natur- och viltvårdsstiftelsen, som fungerar som ordförande under naturvårdsseminariets första dag.

Fåglar och åkrar

Nästan tvåhundra experter och naturarbetare berättar om sina erfarenheter och resultaten som uppnåtts genom naturvårdsarbete i Finland och runt om i Europa. Denna information erbjuds under det två dagar långa internationella seminariet Naturvård tillsammans – Managing Nature, Working Together, som ordnas i Åbo.

Under seminariets första dag lyfter utländska experter fram exempel på europeiska lösningar. Exempel ges bland annat från Spanien, Rumänien och Storbritannien.

Chris Tomson, som är skyddsrådgivare vid organisationen Royal Society for the Protection of Birds i Storbritannien, berättar hur man tillsammans med markägare och jordbrukare lyckats finna lösningar för stora åkerområden som även gynnar åkerfåglarna. Naturskyddet och matproduktionen går hand i hand.

Betande djur som arbetskraft

- Naturvård handlar om habitat, som alla växter och djur behöver för att överleva, understryker även Mikko Alhainen, som är specialplanerare vid Finlands viltcentral. - Det handlar om mycket mer än att beskydda utrotningshotade arter, säger Alhainen. Han lyfter fram viltfågelbeståndets livskraft samt vikten av att jaga små rovdjur. Rapphönan, vattenfåglar och hönsfåglar berättar obestickligt om hur väl den heltäckande naturvården lyckats.

Boskapsuppfödaren Antti Toivonen från Salmensuu gård erbjuder sin köttboskap som arbetskraft för vattenvård och landskapsvård. Hans boskap betar även på vassbevuxna stränder på Åbo stads område.
- De betande djuren utför viktigt naturarbete på stränder som inte kan användas för att producera annan mat.

Naturavtal ingås

Det bärande temat för det två dagar långa seminariet är utbyte av information och erfarenheter samt samarbete och utveckling av nya idéer.

- Internationellt samarbete lönar sig. Naturen följer inte riksgränser, säger Eija Hagelberg. - Goda handlingar föds ur information, hänsyn och en vilja att lösa problem. Det är inte fråga om någonting svårt, utan det viktiga är att handla på ett ansvarsfullt och förståndigt sätt.

På Karlö har jaktsällskapet skött strandängarna framgångsrikt. Invånarna i Kainasto by i Kauhajoki har tillsammans arbetat hårt för att trygga rapphönsbeståndet. - Syftet med grupparbetena under den andra dagen är att utveckla nya planer och hitta samarbetspartner för att genomföra dessa, framhäver Heli Siitari.

- Målet är att man ska ingå välfungerande naturvårdsavtal. Missförhållanden kan åtgärdas då man handlar rätt och på ett hållbart sätt som respekterar naturen. Även i framtiden vore det trevligt att njuta av ett rent hav, äta god mat och dricka uppfriskande vatten.
 

Ytterligare information:

projektchef Eija Hagelberg, 0500 609 526, [email protected]
informatör Hia Sjöblom 040 59 12 335, [email protected]

Seminariet Naturvård tillsammans – Managing Nature, Working Together ordnas av JÄRKI-projektet (Natur- och viltvårdsstiftelsen och Baltic Sea Action Group), S:t Karins stad, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsnätverket, PerinneELO / Forststyrelsen, Egentliga Finlands distrikt inom Finlands naturskyddsförbund, Finlands viltcentral, Åbo stad, NTM-centralen i Egentliga Finland, Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry., WWF och Miljöministeriet.


Regional information