Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Pirkanmaan ELY-keskus pitää Tampereen raitiotiehanketta liikenteellisesti ja kaupunkirakenteeseen sopivana (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tampereen raitiotiehanke on joukkoliikenteen houkuttelevuutta, sen käyttöä lisäävä ja tiivistä yhdyskuntarakennetta palveleva hanke, toteaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) Tampereen kaupungille antamassaan lausunnossaan.

Tampereen kaupunki pyysi Pirkanmaan ELY-keskukselta lausuntoa Tampereen raitiotien yleissuunnitelmasta. Yleissuunnitelma koskee raitiotien rakentamista väleille Hervanta –keskusta – Lielahti ja keskusta TAYS. Länsi-Tampereella on esillä kaksi vaihtoehtoista linjausta; Pispalan valtatien ja Paasikiventien etelänpuoleinen linjaus.

Pirkanmaan ELY-keskus pitää liikenteellisestä näkökulmasta Paasikiventien eteläpuolen linjausta parempana ratkaisuna, kun taas nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen perustuvat seikat puoltavat Pispalan vaihtoehtoa. 

Pirkanmaan ELY-keskus on osallistunut hyvässä yhteistyössä yleissuunnitelman laatimiseen.

Joukkoliikenteen käytön kasvu tärkeää

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena kasvattaa joukkoliikenteen osuutta. Suunnitelmien mukaan joukkoliikennejärjestelmä tulee pohjautumaan bussi-, lähijuna- ja raitioliikenteeseen. Pirkanmaan ELY-keskus pitää joukkoliikenteen käytön kasvua tärkeänä. Raitiotie on joukkoliikenneratkaisu, joka soveltuu erittäin hyvin kaupunkimaiseen ympäristöön ja luo mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen täydentämiselle.

Yleissuunnitelman mukaan raitiotien toteuttamisella on selkeä vaikutus Tampereella tehtävien joukkoliikennematkojen määrään. Joukkoliikenteeseen tehtävistä panostuksista ja joukkoliikenteen käytön kasvusta huolimatta näköpiirissä on kuitenkin kaupunkiseudun maanteiden liikennemäärien huomattava kasvu. Tämä johtuu kaupunkiseudun nopeasti kasvavasta asukasmäärästä ja heidän liikkumisestaan sekä pidempimatkaisen liikenteen määrän lisääntymisestä.

Useat kaupunkiseudulla tehtävät toimenpiteet siirtävät liikennettä Tampereen kehämäisille väylille ja muuttavat ajoneuvoliikenteen reittejä. Raitiotien yleissuunnitelmassa on käsitelty koko liikenneverkon osalta hyvin vähän näitä näkökulmia.  On tärkeää, että liikennejärjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä sekä Pirkanmaan 2040 maakuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kahta läntistä linjausvaihtoehtoa vertailtaessa Pirkanmaan ELY-keskus pitää raitiotien matka-aikaan liittyvän houkuttelevuuden ja maanteiden sekä katuverkon toimivuuden näkökulmasta Paasikiventien raitiotielinjauksen vaihtoehtoa parempana. Pispalan valtatien vaihtoehto siirtää ajoneuvoliikennettä Paasikiventielle. Pispalan vaihtoehdossa Pispalan valtatien ja valtatie 12 välinen liittymäalue on myös ajoneuvoliikenteen toimivuuden kannalta haasteellinen kohta, joka vaatii jatkosuunnittelussa vielä lisää tarkastelua.

Tiivis yhdyskuntarakenne edellytys toimivalle ratkaisulle

Keskeisenä tavoitteena raitiotien toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa on linjaston suunnittelu siten, että olemassa oleva asutus- ja työpaikkarakenne luo vahvan käyttäjäpohjan raitiotielle. Lisäksi on tärkeää, että raitiotien välittömässä läheisyydessä oleville alueille voidaan luoda uusia asuin- ja työtiloja.

Pispalan kautta kulkeva vaihtoehto sijaitsee kaupunkimaisessa, rakennetussa ympäristössä, ja se on yhdyskuntarakenteen näkökulmasta hyvä linjaus raitiotieliikenteelle. Paasikiventien vaihtoehto kulkee osalla matkaa alueella, johon ei liity asutusta ja jonka hyödyntämiseen yhdyskuntarakenteessa liittyy  tulevaisuudessakin epävarmuuksia.

Kaiken kaikkiaan raitiotielinjaukset on pääsääntöisesti pystytty sovittamaan hyvin kaupunkirakenteeseen. Keskusta-alueen kehittämiseen liittyen hanke vaatii Itsenäisyydenkadun osalta vielä tarkempaa suunnittelua jalankulun, joukkoliikenteen ja  ympäristön viihtyisyyden kannalta.

Raitiotielinjaukset kulkevat Aakkulanharjun ja Epilänharju-Villilän pohjavesialueilla. Kumpikaan läntisistä vaihtoehdoista ei lisää oleellisesti pohjavesialueisiin kohdentuvaa riskiä nykyiseen toimintaan verrattuna.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

  • liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin, p. 0295 036 229 (liikenteeseen liittyvät asiat)
  • yksikön päällikkö Leena Strandén, p. 0295 036 385 (ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät asiat)
  • Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto

Regional information