Regional information

Nyheter 2022

Nästan 1,4 miljoner euro för utarbetandet av integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten från miljöministeriet

Inom ramen för temat stadsvatten i programmet för effektiverat vattenskydd understöds nu 15 projekt, där man utarbetar integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten. Med hjälp av integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten kan man minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendrag.

Klimatförändringen och de skadliga ämnen som finns i stadsvatten skapar utmaningar för vattenskyddet i samhällena och deras vattenförvaltning. Finländska avloppsreningsverk agerar generellt sett väl i enlighet med tillståndsbestämmelserna och dagvatten som anses vara rena har i enlighet med översvämningsskyddet avletts till vattendrag. Dagvattenvolymen och avloppsbräddningarna har dock ökat till följd av störtregn och utgör en betydande belastningskälla. Belastningen förväntas öka ytterligare till följd av de kombinerade effekterna av urbanisering och gradvis förändring av regnmönstret som är kopplad till klimatförändringarna.

I projekten som nu understöds utarbetas på lokal nivå integrerade förvaltningsplaner för avloppsvatten för att bekämpa avloppsbräddning och dagvattenbelastning till följd av störtregn. I förvaltningsplanerna ingår också fastställande av åtgärder för att uppnå målen. Med åtgärderna inom ramen för projektet stärks dessutom samarbetet mellan olika aktörer som ansvarar för avlopps- och dagvattenledningsnätens funktion.

Det prövningsbaserade understödet ansöktes av 20 projekt, varav 15 beviljades understöd. Understöd för vattenförvaltningen i städerna och minskningen av skadliga ämnen kan ansökas hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i april 2024.

Läs mer:

Nästan 1,4 miljoner euro för utarbetandet av integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten från miljöministeriet (sttinfo.fi)