Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtatien 22 parantaminen välillä Soso-Rovastinoja Muhoksella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatien 22 parantamiseksi Muhoksella. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa. Suunnittelutyö on käynnistetty elokuun 2013 alussa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 8.10.2013 klo 18.00 Korivaaran koululla Niirasentie 2 Muhos. 

Välille Soso - Rovastinoja suunnitellaan valtatielle Tyrnäväntien (mt 827) liittymään tasauksen lasku ja kääntymiskaistat (kanavointi saarekkein). Korilan ja Karhun yksityisteiden liittymiin suunnitellaan väistötilat sekä uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä Korivaaran koulun itäpuolelle. Lisäksi suunnitellaan erillinen kevyen liikenteen väylä valtatien eteläpuolelle
Tyrnäväntiellä olevalta rautatien tasoristeykseltä Muhoksen suuntaan Rovastinojantielle saakka, mistä jatkuu nykyinen kevyen liikenteen väylä Muhoksen keskustaan. Valtatien pohjoispuolella olevaa kevyen liikenteen väylää parannetaan Viinikan kohdalta.

Suunnitteluun kuuluu yksityistieliittymäjärjestelyjä sekä Rovastinojan ja Pastorinojan putkisiltojen suunnittelu.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan valtatielle kevyen liikenteen alikulkukäytävä sekä erillinen kevyen liikenteen väylä noin kahden kilometrin matkalle.

Ajoneuvoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi suunnitellaan valtatielle väistötilallisia liittymiä, yksityisteiden liittymäjärjestelyjä ja valtatien / Tyrnäväntien liittymä kanavoituna liittymänä. Kanavoitu liittymä suunnitellaan keskisaarekkeelliseksi ja siinä tullaan osoittamaan erillinen kaista valtatieltä vasemmalle Tyrnävän suuntaan kääntyvälle liikenteelle.

Valtatien varteen suunniteltava kevyen liikenteen väylä tullaan sijoittamaan luontevasti nykyiseen maastoon. Kevyen liikenteen väylälle suunnitellaan erillinen valaistus siltä osin kun valtatien valaistus ei ole riittävä valaisemaan kevyen liikenteen väylää. 

Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus 8.10.2013 klo 18.00 alkaen Korivaaran koululla.  Tilaisuuksissa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja – ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2013, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Muhoksen kunnalta jonka alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Rakennuskustannusarvio on noin 2,5 M€ (alv 0%). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu - Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen aloitetaan vuonna 2015.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta hankevastaava Ari Kuotesaho,
puh. 0295 038 259,
Muhoksen kunnasta tekninen johtaja Mikko Kari 044 4970 308,
PMP Oy:stä hankintapalvelukonsultti Harri Pousi, puh. 0400 884 138,
WSP Finland Oy:stä projektipäällikkö Jouni Heikkilä, puh. 040 575 9787.


Regional information