Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtatie 4 uudistamista Äänekoskella koskevan hankkeen YVA-menettely on päättynyt (Keski-Suomen ELY-keskus)

YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely valtatie 4 uudistamisesta Äänekoskella -hankkeesta on päättynyt. Lähes kolme vuotta kestäneessä arvioinnissa selvitettiin hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Arviointimenettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja se antaa viranomaisille hyvät edellytykset ympäristövaikutusten huomioimiseen hanketta koskevassa päätöksenteossa.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa valtatie 4 uudistamista koskevasta hankkeesta, jonka suunnittelualueena on noin 11 km:n tiejakso Saarijärventien risteyksestä Mämmensalmelle.

Nykyiseen valtatiehen tukeutuva vaihtoehto näyttää aiheuttavan vähemmän ympäristövaikuksia

Arviointimenettelyssä tutkittiin kahden eri linjauksen ympäristövaikutuksia, joita verrattiin nk. 0 -vaihtoehdon vaikutuksiin. Uuteen ja suoraan valtatielinjaukseen 1 näyttää selvitysten perusteella liittyvän enemmän haitallisia vaikutuksia erityisesti linnustoon ja maisemaan kohdistuvina kuin eteläosaltaan nykyiseen valtatiehen tukeutuvaan vaihtoehtoon 2. Siltojen rakentamisella ja pengerryksillä on myös vaikutuksia vesistöön. Vaihtoehto 1 edellyttää myös useita korkeita kallioleikkauksia.

Arviointiselostuksen mukaan uusi ja suora linjaus 1 voidaan rakentaa suurelta osin valtatien 4 liikennettä häiritsemättä, kun taas vaihtoehto 2 haittaa valtatien liikennöintiä merkittävästi ja edellyttää rinnakkaisten tieyhteyksien rakentamista. Vaihtoehto 1 on meluhaittojen osalta vaihtoehtoa 2 selvästi parempi. Vaihtoehdossa 2 meluhaitat kohdistuvat samoille asuntoalueille, joille valtatien 4 melu nytkin kohdistuu. Melusuojauksia on mahdollista parantaa vaihtoehdossa 2, joskaan haitat eivät ole täysin poistettavissa.

Arviointiselostuksesta saatiin kuulemisessa 10 lausuntoa ja mielipidettä. Tiehankkeen ympäristövaikutusten selvitystyön ovat laatineet tieviranomaisen toimeksiannosta konsulttitoimisto WSP Finland, SITO ja Ympäristötutkimus Yrjölä.

Arviointimenettely antaa viranomaisille hyvät edellytykset ympäristövaikutusten huomioimiseen

Selvitystyö on yhteysviranomaisen lausunnon mukaan riittävä ja antaa tieviranomaiselle hyvät edellytykset ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen hanketta koskevassa päätöksenteossa. Äänekosken kaupungin maankäytön suunnittelun kannalta valtatie 4 linjavalinta Äänekosken länsipuolella on tärkeää. Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue tekee päätöksen tien linjauksesta ja laatii seuraavaksi yleis- ja tiesuunnitelman.

Lisätietoja
Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

YVA- yhteysviranomainen
Ylitarkastaja Esa Mikkonen p. 029 502 4785


Regional information