Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Utarbetningen av vägplaner för förbättring av riksvägarna 3 och 18 samt tillhörande banplan och gatuplaner i Laihela har påbörjats (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten utarbetar planer för förbättring av riksvägarna 3 och 18 i Laihela. Till projektet hör också planering av Ratikyläntie och planer för avlägsnande av plankorsningarna längs järnvägen. Utgångspunkten är tidigare gjorda vägplaner och utkastet till omvärdering av dem.

Planeringsområde och vägarnas nuvarande tillstånd

Riksväg 3 och riksväg 18 ansluter sig till varandra i plankorsningen på den västra sidan av Laihela centraltätort. Plankorsningens trafikkapacitet har nått sin övre gräns och tätortsavsnittet i Laihela är mycket olycksbenäget. Järnvägen mellan Seinäjoki och Vasa har tre plankorsningar längs landsvägen i Laihela kyrkby. Riksvägarnas nuvarande trafikarrangemang möjliggör ingen utveckling av markanvändningen.

Tidigare planer

Vägplanen för riksväg 3 och riksväg 18 i Laihela har utarbetats år 2009 och den har uppdaterats år 2011. Vägplanen och uppdateringen av den har omvärderats år 2012.

Planernas innehåll

Planerna omfattar åtgärder för utveckling av de nämnda huvudlederna samt gatu- och privatvägnätet såsom även lättrafiklederna i anslutning till huvudvägarna. Vägarrangemang för avlägsnande av plankorsningarna längs järnvägen planeras också. För anslutning av riksvägarna 3 och 18 byggs en ny planskild korsning i Maunula. Riksväg 18 får ny sträckning på en sträcka av ca 2 km och det byggs en ny planskild korsning i Ratinkylä för utveckling av markanvändningen. Från riksväg 3 på avsnittet i Laihela centrum tas tomtanslutningarna bort och alla gatuanslutningar ändras till parallellanslutningar, från vilka man inte kan svänga till vänster. Längs riksväg 3 byggs nya viadukter. Hastighetsbegränsningen längs riksväg 3 höjs till 80 km/h och vägen anpassas till tätortsmiljön genom att bygga bl.a. nödvändiga bullerhinder.

Evenemang för allmänheten

Det första evenemanget för allmänheten ordnas torsdagen 26.9.2013 på Laihian Keskuskoulu kl. 18.00–20.00. Under evenemanget redogörs för planeringsprocessen och markägarnas möjligheter att delta och påverka. Under evenemanget presenteras omvärderingsplanen som blev färdig år 2012, utgående från vilken den nuvarande planen kommer att utarbetas.

Det andra evenemanget för allmänheten ordnas vårvintern 2014 när utkasten till vägplaner är färdiga. Information om evenemanget publiceras i regionens tidningar.

Mer information

Mer information om planen ges av Janne Ponsimaa, tfn 029 502 7746, vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, och Paavo Mero, tfn 020 747 6134, vid konsultbyrån Sito Oy som utarbetar planen.


Regional information