Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

ELY-centralen i Nyland beviljade 3,8 miljoner i statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga (ELY-centralen i Nyland)

ELY-centralen i Nyland har ur de nationella anslagen för år 2013 beviljat 3 800 000 euro till verkstadsverksamhet för unga på områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland. Anslaget för understöd är 330 000 euro större än föregående års vår. I slutet av föregående år beviljade centralen dessutom ungdomsverkstäderna tilläggsunderstöd på 630 000 euro för 2013 års verksamhet.

Understöd har beviljats till 43 aktörer, som består av kommuner, samkommuner, stiftelser och föreningar. Understöden har i första hand riktats till löneutgifter för verkstadshandledare eller personal i motsvarande uppgifter.

Antalet ansökningar var 48 och deras sammanlagda belopp ca 6,7 miljoner euro.

När understödet beviljades beaktades bl.a. antalet arbetslösa unga, behovet av verkstadsverksamhet, de ungas närvaro vid verkstäderna samt verkstadsverksamhetens innehåll och resultat. Den understödda verksamhetens målgrupp är sådana unga under 29 år som står utanför utbildning och arbetsliv eller är arbetslösa. Vid verkstäderna finns också elever och studerande som behöver individuellt stöd. Vid de ungdomsverkstäder som ligger inom områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland finns år 2013 uppskattningsvis ca 4 800 ungdomar.

Verkstäder som fått understöd 2013 (pdf, 26 kt)

Tilläggsuppgifter:
Planerare Tiina Mattila, 0295 021 104
Chef för ungdoms- och idrottsväsendet, överinspektör Sanna Puura,
0295 021 136

 


Regional information