Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Utin lentotoiminnan meluhaitta ja lentotoiminnan luvanmukaisuus (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskusta on pyydetty selvittämään Utin Jääkärirykmentistä ja Utin laskuvarjokerhotoiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa sekä arvioimaan lentotoimintojen ympäristöluvan mukaisuutta.  Kyselyn tekijät katsovat, että lentotoiminnoista on aiheutunut jatkuvaa ja lisääntynyttä meluhaittaa mm. Haukkajärven rannan asuin- ja lomarakennusalueille.

ELY-keskus on antanut vastauksensa esitetyn kyselyn, Utin lentokentän ympäristöluvan sekä Finavia Oyj:n, Maavoimien Esikunnan ja Utin laskuvarjokerho ry:n antamien vastineiden pohjalta.

Ympäristöluvan alueellinen laajuus

Ympäristöluvalla määritetään toiminnan laillisuuden rajat. Sillä pyritään turvaamaan haitan kohteiden oikeudet viihtyisään ja turvalliseen elinympäristöön, mutta ympäristölupa antaa myös toiminnanharjoittajalle oikeuden toimia ympäristöluvan puitteissa. Utin lentokentällä harjoitettavalle lentotoiminnalle on myönnetty ympäristölupa 2005 ja sitä on täydennetty 2010. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat Utin lentokentän lähiympäristöä. Satunnaisesti käytettävien, lentoreittien, ilmoittautumispaikkojen ja harjoitusalueiden osalta lentomeluhaitan arviointi on selvästi hankalampaa ja nykyisessä ympäristöluvassa näitä alueita ei ole sisällytetty lupaharkintaan.  

Finavia Oyj:n vuonna 2010 tekemän meluselvityksen mukaan Utin lentotoiminnasta aiheutuvan melun aiheuttaa (määräävin tekijä on) Utin Jääkärirykmentin kuljetus- ja koulutushelikopteri­toiminta. Siviililentotoiminnan meluhaitta (Lden7 vrk>50 dB) kohdistuu Utin lentokentälle ja sen välittömään läheisyyteen.

Lentokentän lähiympäristöä kauemmaksi leviävää lentomeluhaittaa voidaan vähentää mm. toiminnanharjoittajien esittämillä meluntorjuntakeinoilla, joilla ohjataan lentojen ja harjoitusten toteuttamista. Ympäristölupa velvoittaa sekä Utin Jääkärirykmenttiä että Finavia Oyj:tä esittämään tällaisia keinoja ja näin on myös toimittu. Lentotoiminnassa pyritään mm. välttämään tiheästi asuttujen alueiden yli lentämistä ja laskuvarjokerhotoiminnassa lentokoneen nousut pyritään suuntaamaan itään ja nousukierrot kentän eteläpuolelle Haukkasuon ympärille. Aina näitä toiminnallisia ohjeita lentomelun ehkäisemiseksi ei ole kuitenkaan mahdollista noudattaa mm. säätilan, turvallisuusnäkökohtien tai Utin Jääkärirykmentin koulutustarpeiden vuoksi. Ympäristölupa ei estä lentotoiminnan suuntaamista tällöin myös alueille, joissa on asutusta. Toiminnallisia keinoja päivitetään. Finavia Oyj on vastineessaan ELY -keskukselle esittänyt selvittävänsä uusia keinoja laskuvarjokerhotoimintaan liittyvien lentojen hallintaan, esimerkiksi tietoa lisätään ja meluhaittaa vähennetään nousukiertoihin liittyvien lentojen ohjeistuksella. Lisäksi pyritään lisäämään lähiasukkaiden tietoa laskuvarjokerhojen toiminnasta.

Laskuvarjokerhotoiminnan ympäristöluvan mukaisuus

Laskuvarjohyppytoimintaan liittyvät hyppymäärät ovat lisääntyneet. Tällä hetkellä Utissa hypätään noin 15 000 hyppyä vuodessa. Lentomelu ei kuitenkaan lisäänny samassa suhteessa, vaan suhteessa lentojen määrän kasvuun. Viimeisten vuosien aikana lentojen määrä on lisääntynyt muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen, mutta siviililentojen määrä on jo aiemmin ollut vastaavalla tasolla kuin nykyisin.

Laskuvarjokerhotoimintaan liittyvä lentomelu vaikuttaa erityisesti silloin, kun helikopteritoimintaa ei ole, kuten iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Samaan aikaan lähialueen asukkaat haluaisivat rentoutua kotonaan tai loma-asunnollaan. Tämä aiheuttaa vaikeasti ratkaistavan kysymyksen. Laskuvarjokerhotoiminnasta aiheutuvan melun kokeminen haittana on ymmärrettävä, mutta nykyisen ympäristöluvan nojalla toiminta ei ole kuitenkaan luvan vastaista.

Meluohjearvot

Valtioneuvoston päätöksellä on annettu meluohjearvot mm. asutukselle ja loma-asutukselle. ELY-keskukselle esitetyssä kyselyssä todetaan, että lentomelu ylittää Haukkajärven rantojen loma-asuntoalueilla meluohjearvon 45 dB. Melutason ohjearvojen juridinen sitovuus määräytyy kuitenkin vasta, kun melutaso on määrätty raja-arvona hallinnollisessa menettelyssä annetussa päätöksessä, kuten ympäristöluvassa tai kaavassa. Utin lentoaseman ympäristöluvassa tai Haukkajärven ranta-alueita koskevassa Etelä-Valkealan rantayleiskaavassa ei ole määrätty melun raja-arvoja häiriintyvissä kohteissa. Täten meluohjearvon ylittyminen lentokentän ulkopuolella ei tee Utin lentoaseman lentotoiminnasta ympäristöluvan vastaista. 

Ympäristöluvan uusiminen

Utin lentoaseman ympäristöluvan tarkistamista varten on jo nykyisessä luvassa velvoite jättää uusi hakemus viimeistään 31.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Lupahakemuksessa on esitettävä mm. arvio meluselvitysten ajantasaisuudesta, päivitetyt melunhallintasuunnitelmat sekä tieto melua koskevien ilmoitusten määrästä ja tehdyistä toimenpiteistä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mielestä kyseinen ajankohta on varsin pian ja laadukas ympäristölupahakemus siihen liittyvine meluselvityksineen vie aikaa, joten ympäristöluvan tarkistamisajankohdan kiirehtiminen ei ole tarkoituksen mukaista.

Lisätietoja:    
Ylitarkastaja Asta Asikainen puh. 0295 029 221
Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo puh. 0295 029 298


Regional information