Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Utajärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Utajärven kunta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat käynnistäneet Utajärven kunnan liikenne-turvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelman laatiminen käynnistyi maaliskuussa 2013. Suunnitelma valmistuu vuoden 2013 loppupuolella.
Suunnitelmassa tutkitaan, missä onnettomuuksia on kunnan alueella viimeisten vuosien aikana tapahtunut, mitkä paikat koetaan erityisen vaarallisiksi ja mitä näiden kohteiden turvallisuuden parantamiseksi tulisi tehdä. Suunnittelulla pyritään löytämään pieniä, liikenneturvallisuutta tehokkaasti parantavia toimenpiteitä erityisesti kevyen liikenteen osalta.

Suunnitelmaan sisältyy oleellisena osana myös kunnassa tehtävän liikenne- ja asennekasvatustyön suunnittelu. Juuri omia asenteita ja käyttäytymistä sekä muiden huomioimista parantamalla voitaisiin parhaiten parantaa liikenneturvallisuutta. Myös turvalaitteiden, esimerkiksi pyöräilykypärän, heijastimen ja turvavyön käyttöä lisäämällä voitaisiin välttää onnettomuuksia tai vähintään lieventää niiden seurauksia. Liikennekäyttäytyminen pyritäänkin nostamaan aikaisempaa voimakkaammin esille ja miettimään toimenpiteitä, joilla voitaisiin vaikuttaa ihmisten asenteisiin sekä liikennekäyttäytymiseen.

Suunnitelman laatiminen koetaan myös tärkeäksi keinoksi lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia oman liikkumisympäristön liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kuntalaisten toivotaankin osallistuvan aktiivisesti suunnitelman laatimiseen.

Ensi vaiheessa selvitetään kunnan nykyisiä liikenneturvallisuusongelmia mm. asukkaille ja koululaisille suunnattavilla liikenneturvallisuuskyselyillä sekä tapahtuneiden onnettomuuksien tapahtumapaikkojen ja tyyppien selvittämisellä. Asukaskysely järjestetään 22.4 – 13.5.2013 välisenä aikana ja siihen voi vastata sekä kunnan internet-sivujen kautta tai täyttämällä ja palauttamalla paperimuotoinen kyselylomake joko kunnanvirastossa, kirjastossa tai hyvinvointitalolla sijaitseviin vastauslaatikoihin. Kyselylomakkeita löytyy edellä mainituista vastauspaikoista. Koululaiskyselyt käynnistetään samanaikaisesti asukaskyselyjen kanssa ja niihin vastaaminen hoidetaan koulujen kautta.

Suunnittelun edistyttyä tullaan kunnassa järjestämään kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa mm. esitettyihin parannustoimenpiteisiin. Muita järjestettäviä tapahtumia ovat liikuntarajoitteisten liikkumisongelmia selvittävä esteettömyyskävely sekä vanhusten vaaranpaikkakartoitus. Näistä tilaisuuksista ja niiden ajankohdista tullaan tiedottamaan työn aikana erikseen.  

Kuntalaiset voivat olla myös koko suunnittelun ajan yhteydessä kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajiin.

Lisätietoja antavat:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tarja Jääskeläinen, puh. 0295 038 251
Utajärven kunta, Mirja Savolainen, puh. 050 369 176
Sito Oy Juha Vikiö, puh. 040 168 2671.


Regional information