Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Utgångspunkterna för planerna om hantering av översvämningsrisker och miljörapporterna väckte sparsamma reaktioner (ELY-centralen i Södra Österbotten)

För tillfället utarbetas de första planerna för hantering av översvämningsrisker för betydande områden med översvämningsrisk längs Lappo å, Toby-Laihela å och Kyro älv. Under sommaren var beskrivningen om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av riskhanteringsplanerna och de tillhörande miljörapporterna framlagda till allmänt påseende för medborgarna och myndigheterna. Planerna för hantering av översvämningsrisker utarbetas som bäst under ledning av de regionala översvämningsgrupperna. Planerna läggs fram till allmänt påseende hösten 2014.

Sammanlagt 12 utlåtanden har lämnats in av kommuner i vattendragsområdena, landskapsförbunden, räddningsverken och regionförvaltningsverket. Dessutom svarade en person via den elektroniska blanketten som fanns på miljöförvaltningens webbplats. I hela Finland har inalles sju personer gett elektronisk respons.

I utlåtandena konstaterades att målen för hanteringen av översvämningsrisker är tillräckliga och av allmän natur. I utlåtandena önskade man att riskhanteringsåtgärderna fokuserar på människornas eget agerande, markanvändningsplanering samt rådgivning och bestämmelser.

Av planerna för hantering av översvämningsrisker som utarbetas för Kyro älv, Lappo å och Toby-Laihela å åren 2013–2015 önskade man att materialet är tillförlitligt, kontaktuppgifterna exakta och att uppmärksamhet fästs på alla översvämningsområden längs vattendragen. Iakttagande av vattenskyddet kom fram på flera punkter såsom även i miljökonsekvensbedömningen. I bedömningen önskade man också att konsekvenserna av dräneringsdiken för områdets översvämningskänslighet och översvämningarnas inverkan på behandlingen av avloppsvattnen iakttas. Under en översvämningssituation bedömdes att miljökonsekvenserna huvudsakligen är tillfälliga. Övriga kommentarer hör samman med bl.a. tidtabellen för riskhanteringsplaneringen och dokumentets innehåll.

Mer information:

  • Specialplanerare Erika Raitalampi, tfn 0295 028 027

Regional information