Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia kalastuskaudelle 2013  (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Fylkesmannen i Finnmark ja Tanavasstragets fiskeforvaltning Norjasta ovat Tenojoen kalastussäännön 7 artiklan perusteella käymissään neuvotteluissa päättäneet, ettei Tenojoen ns. turistikalastussääntöihin tehdä muutoksia kalastuskaudeksi 2013 yhteisellä rajajokiosuudella.

Neuvotteluosapuolet laativat ehdotuksen, jossa ulkopaikkakuntalaisten kalastus olisi keskeytetty kahdeksaksi tunniksi vuorokaudessa lohen suojelemiseksi. Rannalta vavalla kalastavien turistien kalastusaikaa ei ole tällä hetkellä rajoitettu. Veneestä kalastavien ulkopaikkakuntalaisten tämän hetkinen kuuden tunnin rauhoitusjakso olisi pidentynyt kahdeksaan tuntiin. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot asianosaisilta Tenojokilaaksossa sekä tärkeiltä sidosryhmiltä. Saatujen lausuntojen jälkeen neuvotteluita jatkettiin, mutta rauhoitusjakson toteuttamistavasta ei päästy yhteisymmärrykseen.

Norjan osapuoli olisi halunnut siirtää rauhoitusjakson päättymisajankohdan myöhäisemmäksi nykyisestä klo 21:stä. Tällä haluttiin parantaa paikkakuntalaisten kalastusmahdollisuuksia. Rauhoitus päättyy Norjassa jo klo 20.00 paikallista aikaa. Paikkakuntalaiset sekä Norjassa että Suomessa käyttävät omassa kalastuksessaan hyödyksi turistikalastuksen rauhoitusjakson aikaista hiljaisempaa pyyntiaikaa.

Suomi ei voinut hyväksyä turistien kalastusajan alkamisen myöhentämistä nykyisestä klo 21:stä. Vapaa-ajan kalastajat näkivät kalastuksen aloitusajankohdan siirtämisen myöhemmäksi vaikeuttavan etenkin nuorten ja perheiden kalastusharrastusta.  Matkailijoita palveleville yrittäjille kalastuksen aloitusajankohdan myöhentäminen olisi tiennyt yötöitä.

Saamelaiskäräjät, Utsjoen kunta, matkailuyrittäjät, vapaa-ajan kalastajat ja muutamat  vesialueiden omistajia edustavista osakaskunnista eivät antamissaan lausunnoissa pitäneet turistien kalastussääntöjen tarkistamista tarpeellisena juuri nyt, kun varsinaiset neuvottelut koko Tenojoen kalastussäännön uudistamiseksi ovat käynnissä Norjan ja Suomen kesken.

Lisätietoja:
Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen, puh. 0295 037 107
Kalatalousasiantuntija Kare Koivisto, puh. 0295 037 067


Regional information