Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvivaaran toimittava kaikissa tilanteissa ympäristöluvan mukaisesti (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on ilmoittanut hakeutuvansa yrityssaneeraukseen. Yhtiön Sotkamon kaivoksen toiminta jatkuu toistaiseksi ja käytännön toiminnasta kaivosalueella kaikkine velvoitteineen vastaa jatkossakin yhtiö itse.

Talvivaaralle myönnetyt ympäristöluvat ovat edelleen voimassa. Yhtiö on edelleen velvollinen noudattamaan kaikkia lupamääräyksiä. Kainuun ELY-keskus toimii edelleen laitoksen ympäristöluvan valvontaviranomaisena. Kainuun ELY-keskuksella on joka tilanteessa velvollisuus varmistaa, että toiminta on kaikissa oloissa ympäristön kannalta turvallista sekä valvoa, että ympäristöluvan lupaehtoja noudatetaan. Kainuun ELY-keskus varmistaa valvontatoimillaan ympäristöturvallisuustilanteen luvan mukaisuuden ja tehostaa välittömästi valvontaa paikan päällä.

Kaivosalueelle on varastoituna ylimääräisiä vesiä noin kuusi miljoonaa kuutiometriä. Talvivaaran alueen vesien käsittelyä jatketaan keskeytyksettä ympäristölupien lupaehtojen mukaisesti. Ympäristölupa määrää toiminnanharjoittajan rakentamaan alueelle riittävän määrän varastotilaa vesille. Lisätilan rakentaminen on käynnissä ja rakentamistyö jatkuu saneeraushakemuksesta huolimatta. Kaivosalueella tehdään parhaillaan toimenpiteitä, joilla varaudutaan vuoden 2014 kevättulvaan.

Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä töissä yhteensä noin 700 henkilöä. Välillisesti kaivos on työllistänyt Kainuussa lisäksi arviolta 800 henkilöä. Yrityssaneeraustilanteessa Talvivaaran työntekijät säilyttävät työsuhteensa ja mahdollisista lomautuksista tai irtisanomistarpeista neuvotellaan normaalin yhteistoimintamenettelyn kautta.

Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto ovat varautuneet tarvittaessa käynnistämään toimenpiteet saneerausohjelman vuoksi mahdollisesti työttömäksi jäävien palvelemiseksi. Työllistymisen tueksi Kajaanin ja Sotkamon työ- ja elinkeinopalveluihin lisätään tarvittaessa resursseja auttamaan työnhaussa, uudelleenkouluttautumisessa tai yrittäjäksi ryhtymisessä.

Yrityssaneerauksen tavoitteena on löytää yritykselle rahoituksellisesti ja toiminnallisesti kestävät pitkän tähtäimen tuotantotoiminnalliset edellytykset. Onnistunut yrityssaneeraus vahvistaisi osaltaan Kainuun työllisyyttä ja varmistaisi ympäristöturvallisen toiminnan alueella.


Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
ylijohtaja Kari Pääkkönen, p. 029 502 3800


Regional information