Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvivaara on vastuussa ympäristöasioistaan myös yrityssaneerauksessa (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaara ilmoitti 17.12.2013, että kaivostoimintaa harjoittavan Talvivaara Sotkamo Oy:n yrityssaneerausmenettely käynnistyy. Menettely ei aiheuta mitään muutoksia Talvivaaran asemaan ympäristöluvan haltijana tai yhtiön käytännön velvoitteisiin ympäristö- ja vesitalousluvan noudattamisessa.

Ympäristö- ja vesitalousluvassa on annettu kaivosalueelta ulosjuoksutettavien vesien haitta-aineille pitoisuusylärajat. Vesistöihin johdettavassa vedessä on havaittu ajoittain ainepitoisuuksien ylityksiä elo-, syys-, loka- ja marraskuussa 2013. Nikkeli, sinkki ja pH ovat yksittäisissä vesinäytteissä ylittäneet raja- ja tavoitearvot.

Kiintoaine, rauta, mangaani, nikkeli ja sinkki ovat ylittäneet myös virtaamapainotteisia kuukausikeskiarvoja elo–lokakuussa. Marras- ja joulukuussa Talvivaaralla on ollut erityisesti ongelmia Kortelammelta juoksutettavan veden mangaanipitoisuuden kanssa.

Kainuun ELY-keskus tehostaa edelleen valvontaa ja ympäristöturvallisuustilanteen seurantaa Talvivaarassa. ELY-keskuksen on varmistettava, että ympäristöturvallisuuden hallinta ja ylläpito ovat kestävällä tasolla kaikissa mahdollisissa olosuhteissa.

Kainuun ELY-keskus pyytää Talvivaara Sotkamo Oy:ltä selvitystä juoksutettavan veden raja- ja tavoitearvojen ylityksistä purkupisteittäin. Kainuun ELY-keskus pyytää Talvivaaraa erityisesti kiinnittämään huomioita siihen, minkälaisia toiminnallisia muutoksia vesienkäsittelyprosessien seurantaan ja hallintaan tarvitaan, jotta lupa- ja tavoitearvojen ylityksiltä jatkossa vältytään.

Lisäksi Kainuun ELY-keskus pyytää selvitystä siitä, miten mangaani- ja sulfaattipäästöjen pienentämisen toimenpiteet ovat edistyneet. Selvitys tulee toimittaa Kainuun ELY-keskukseen 10.1.2014 mennessä.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833


Regional information