Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Taksiliikenteen valvontamaksu (Lapin ELY-keskus)

Taksiliikennelain 21 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) on tarkistettava säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa, että taksiluvan haltijat ja yhtiömuotoisten luvanhaltijoiden liikenteestä vastaavat henkilöt edelleen täyttävät luvan myöntämisen edellytykset hyvämaineisuuden osalta ja että he kykenevät vastaamaan asianmukaisesti taloudellisista velvoitteistaan. Lisäksi ELY-keskuksen on vähintään kerran vuodessa tarkistettava, että taksiluvan haltijat harjoittavat liikennettä.

ELY-keskukset suorittavat kukin oman toimialueensa taksiluvan haltijoiden hyvämaineisuuden vuositarkastukset rikos- ja sakkorekisterikyselyin Oikeusrekisterikeskuksesta. Taloudellisten velvoitteiden asian-mukainen hoitaminen selvitetään rekisterikyselyin ulosotto- ja veroviranomaisilta.

Rekisterikyselyjen ja niistä johtuvista valvonnallisista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ELY-keskukset perivät 90 euron suuruisen vuotuisen taksiliikenteen valvontamaksun. Asiasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (907/2012) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013.

Valvontamaksu on luvanhaltijakohtainen. Jos luvanhaltijalla on voimassa olevia taksilupia useamman ELY-keskuksen toimialueella, vuosivalvonnan suorittaa ja valvontamaksun perii se ELY-keskus, jonka alueella luvanhaltijalla on rekisteröity kotipaikkakunta. Valvontamaksu peritään laskulla valvonnan suorittamisen jälkeen.

LISÄTIETOJA 

Ryhmän esimies Marja-Lea Hallikainen, puh. 0295 037 218
                      

                    


Regional information