Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Savon ilmasto-ohjelman tavoitteena uudistava ja ekovastuullinen Savo (Etelä-Savon ELY-keskus)

Savon ilmasto-ohjelman vuoteen 2025 ulottuvan vision mukaan Savon maakunnat profiloituvat uusiutuvan energian ja ilmastoteknologian asiantuntijoina. Vahvuutena on bioenergiaosaaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja alueen ominaispiirteet huomioon ottava elämäntapa.

Laatuaan ensimmäinen kahden maakunnan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon, yhteinen ilmasto-ohjelma julkaistiin 14.5.2013. Ohjelma käsittelee energiantuotannon ja energia- ja materiaaliteknologian, elinkeinojen ekotehokkuuden, liikenteen, yhdyskuntien ja rakentamisen sekä hyvien käytäntöjen teemoja.

Maakuntien yhteisenä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, sopeutua ilmastonmuutoksen haasteisiin ja edistää ilmastoystävällisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden tutkimus- ja tuotekehitystyöhön panostetaan ja yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen solmukohdat sekä kuljetuslogistiikka. Määrätietoisten toimenpiteiden päämääränä on hyvinvointi ja yhteiskunnan hiilineutraali kehitys. Jokaisen savolaisen tekemät arkiset valinnat ovat tärkeitä.

Biopolttoaineiden osuutta energiantuotannossa lisätään ja selvitetään tuuli- ja aurinkoenergian sekä maa- ja ilmalämmön käytön lisäämisen mahdollisuudet hajautetussa energian tuotannossa. Materiaalihyötykäyttöön kelpaamattoman syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen käyttöä energian tuotannossa lisätään. Savo luopuu vaiheittain raskaasta polttoöljystä ja kivihiilestä. Turpeen roolia polttoaineena vähennetään pitkällä tähtäimellä. Jalostamalla puu Savossa tuotteiksi ja energiaksi, nostetaan alueen uusiutuvien luonnonvarojen jalostusastetta sekä parannetaan samalla alueen työllisyyttä ja aluetaloutta. Hyvä yritysten ja maatilojen energiatehokkuus parantaa elinkeinojen tuottavuutta. Cleantech-klusteria kehitetään merkittäväksi taloudelliseksi tekijäksi.

Liikennesuunnittelussa Savossa on tarve ottaa huomioon taajamien välisen joukkoliikenteen peruspalvelutason kehittäminen, matkaketjujen toimivuus ja arjen sujuvuus. Yhdyskuntasuunnittelussa on käytössä monia aluerakenteeseen sopivia vaikutusmahdollisuuksia ja kaavoituksen ja liikennesuunnittelun yhteensovittamista parannetaan.

Ilmasto-ohjelman vaikutuksesta biotalouden rooli korostuu alueella entisestään, mikä asettaa toimijoille jatkotehtävänä luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelun mm. materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen edistämiseksi sekä luonnon muotoisuuden turvaamiseksi.

Ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen liittyviin hankkeisiin voi hakea rahoitusta esimerkiksi tulevan EU rakennerahastokauden 2014-2020 vähähiilisen talouden teemakokonaisuudesta tai EU:n maaseuturahastosta.  Haettavissa ovat myös työ- ja elinkeinoministeriön energiatuet ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä, energiansäästöä, energiantuotannon tai käytön tehostamista tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Savon ilmasto-ohjelman valmistelusta ovat vastanneet yhteistyössä Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ja Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntaliitot. Hankeosapuolet edistävät, seuraavat ja raportoivat ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteutumista. 

Linkit:

Uudistava, ekovastuullinen Savo -Savon ilmasto-ohjema 2025 (doria.fi)

Savon ilmasto-ohjelman verkkosivut

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 029 502 4158

Johtaja Jari Mutanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6830
 

    

 


Regional information