Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

För de kustnära småvattnens väl och ve (ELY-centralen i Södra Österbotten)

FLISIK-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige för Kvarkenregionen. Syftet med projektet är att främja småvattnens tillstånd, sprida information och kunskap om vatten i främst i skogsmiljöer. Projektets mål på lång sikt är att förbättra livskraft och status i alla småvatten i Kvarkenregionen.

Den viktigaste metoden för att främja våra målsättningar har varit att arbeta med modellvattendrag. Modellvattendrag finns från Kristinestad i söder, Kronoby i norr och Kurikka i öster. Modellvattendragen har kartlagts, förslag till åtgärder för att förbättra livskraften och åtgärda problem har tagits fram och i några av vattendragen har vi slutligen genomfört åtgärder. I de kustnära småvattnen (Ängesholmspottens bäck, Globäckfladan, Kökmokanalen och Gloet-Globottnen) har arbetena utförts i samarbete med Vasa vuxenutbildningscentral och projektet LUMAKO-NALAUT (Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke).

Vuxenutbildningscentralen har arrangerat en kurs i restaurering av kustnära småvatten och FLISIK-projektets modellvattendrag har fungerat som "klassrum" för de praktiska kursarbetena.

Kursdeltagarna har jobbat flitigt och på söndag 7.9 är målsättningen att färdigställa arbetena i bäcken från Ängsholmspotten. Därefter återstår ännu Gloet-Globottnen i Sundom och Flybäcken i Kristinestad. Arbetena i bäcken från Globäckfladan och Kökmokanalen är slutförda.  De restaurerade modellvattendragen skall förhoppningsvis locka ett otal nöjda abborrar och gäddor nästa vår då det är dags att stiga upp längs de åtgärdade bäckarna för att leka i Kvarkens barnkamrar – flador, glon och glosjöar.

Engagerade mark- och vattenägare har haft en märkbar roll i projektet. De har fungerat som initiativtagare och eldsjälar och har gett sitt samtycke till åtgärderna. Mark- och vattenägare vid modellvattendragen har också bjudits till talko i samband med kurstillfällena. Många timmars arbete har även de satsat i detta projekt.

FLISIK-projektet finansieras av EU via Botnia Atlantica-programmet, den svenska och finska staten. Därtill finansierar de finländska samarbetsparterna ca 6 % av projektet. Projektet koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Projektparterna i Finland är Forststyrelsen och Skogscentralen (enheterna Kusten samt Södra och Mellersta Österbotten). Projektparterna i Sverige är Länsstyrelsen i Västerbotten och Skogsstyrelsen. Tilläggsuppgifter om projektet finns på webbplatsen:

Tilläggsuppgifter:

  • projektchef Lotta Haldin, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0400 359 448
  • planerare Ralf Wistbacka, Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster, tfn 050 516 68817

Regional information