Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Försvarsmakten bör ansöka om miljötillstånd för delar av verksamheten på skjut- och övningsområdet i Lochteå (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 17.10.2013 fattat beslut i ett ärende som gäller behovet av miljötillstånd för skjut- och övningsområdet i Lochteå som hör till Karleby stad. Enligt beslutet bör försvarsmakten ansöka om miljötillstånd för bränsledistributionsstationen och depån för lastbilar och övrigt materiel. Enligt lagstiftningen ansågs att övriga verksamheter eller skjut- och övningsområdet i sin helhet inte är miljötillståndspliktiga.

Skjut- och övningsområdet i Lochteå grundades år 1952 på Vattajanniemi. Det är det enda skjutområdet där man kan skjuta med alla vapensystem för luftvärn som försvarsmakten har i bruk. I området ordnas dessutom stridsskjutningar och samarbetsövningar för olika infanteriutbildningsgrenar.

Skjut- och övningsområdets markareal är ca 1440 ha och vattenområdet är ca 155 ha. Skyddsområdet omfattar 740 ha markområde och 1000 ha vattenområde. Ungefär ca 1200 ha av skjut- och övningsområdet hör till Vattajanniemi (FI1000017), som är en del av EU:s Natura 2000-nätverk och Finlands största och mest representativa Natura 2000-område med sandiga naturtyper. Vattajanniemi räknas till ett av de viktigaste fågelområdena i Finland och området är också ett populärt rekreationsobjekt. I skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Vattajanniemi från år 2004 och i försvarsmaktens plan för anpassning av verksamheten år 2008 har man försökt anpassa försvarsmaktens verksamhet så att betydande skadliga konsekvenser blir så små som möjligt.

Skjut- och övningsområdet hör delvis till Karhinkangas grundvattenområde av klass I. Av övningsområdet utgör 418 hektar grundvattenbildningsområde. Bränsledistributionsstationen och materieldepån ligger i grundvattenområdet.

Tilläggsuppgifter:

  • Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0205 027 828

Regional information