Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Savon ELY-keskus kannattaa kansallispuiston perustamista Etelä-Konnevedelle (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Metsähallitus on pyytänyt Pohjois-Savon ELY-keskukselta lausuntoa Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisselvityksestä. Lausunnossaan ELY-keskus puoltaa kansallispuiston perustamista.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Etelä-Konnevedellä erämainen järviluonto yhdistyy hienosti Enonniemen-Kalajanvuoren maastonmuodoiltaan ja luontoarvoiltaan arvokkaaseen metsäalueeseen. Etelä-Konnevesi on luonnontilainen järviallas, jossa ihmistoiminnan vaikutus on vähäistä. Mantereella ja saarissa esiintyy harvinaisia luontotyyppejä, kuten luonnonmetsiä, edustavia lehtoja, vanhoja kalliometsiä, lehmusmetsiköitä ja haavikoita. Alueella on harvinaista ja uhanalaista kasvi-, hyönteis- ja lintulajistoa. Maisemaltaan jyrkkäpiirteisenä, sokkeloisena ja erämaisena alue on nähtävyys sinänsä. Rantojen rakentamattomuus on suuri lisäarvo. 

Alue täyttää kansallispuiston perustamisedellytykset ja täydentäisi hyvin kansallispuistoverkostoa Järvi-Suomessa. Suurjärvikohteita on kansallispuistoverkostossa vähän edustettuna. Pohjois-Savossa on ainoastaan yksi kansallispuisto.  Etelä-Konneveden kansallispuisto maakunnan eteläosassa edustaisi toisenlaista luontoa ja maisemaa kuin maakunnan pohjoisosassa sijaitseva karu Tiilikkajärvi. 

Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen tunnettavuutta ja nostaisi sen imagoa. Kansallispuisto tarjoaisi hyvät mahdollisuudet erityisesti luontomatkailuun (retkeily, melonta, veneily, kalastus) ja sen kehittämiseen. Lisääntynyt matkailu- ja virkistyskäyttö edellyttävät mm. palvelurakenteiden, opastuksen ja tiestön kehittämistä.  

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että kansallispuistoselvitykseen on koottu hyvin tietoa suunnittelualueen nykytilasta ja arvioitu kansallispuiston perustamisen vaikutuksia melko laajasti, eri näkökulmat huomioon ottaen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan selvitystä olisi hyvä täydentää mm. tiettyjen luontotyyppien ja lajien osalta. Selvityksessä olisi myös syytä arvioida lisääntyneen virkistyskäytön vaikutuksia Konnevesi-Kalaja-Niinivuori Natura 2000 -alueeseen ja erityisesti alueen linnustoon.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 779, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi.


Regional information