Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuistohankkeen arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että keskeisiä arvioitavia asioita ovat tuulivoimapuiston aiheuttamat rajoitukset muulle maankäytölle sekä luonto- ja maisemavaikutukset. ELY-keskus edellyttää myös lentoestevalojen aiheuttamien haittojen selvittämistä.  

Voimaloita sijoitettaessa tulee huolehtia, ettei voimalan lavoista mahdollisesti irtoava tai sinkoava jää tai muu irtoava osa aiheuta vaaraa alueen liikenteelle. Arviointiselostuksessa tulee esittää liikenneviranomaiselle selvitys siitä, miten voimalan lapojen jäätyminen estetään ja miten lapoihin kerääntynyt jää tunnistetaan.

Hankealueen rakentaminen tulee pirstomaan nykyisellään luonnonolosuhteiltaan suhteellisen yhtenäistä aluetta. Hankealueen läheisyydessä on useita suojelualueita. Hankealueen ja sen eri osien merkitys suojelualueiden sekä muiden alueen luontokohteiden välisessä kytkeytyneisyydessä tulee selvittää.

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on esitetty laadittavaksi erilliset luonnonsuojelulain mukaiset Natura-arvioinnit kuudelle eri Natura-alueelle. Näiden lisäksi ELY-keskus edellyttää arviointia tehtäväksi Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tuli ELY-keskukselle yhteensä 27 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2014. Arviointimenettely päättyy, kun ELY-keskus antaa siitä lausuntonsa keväällä 2014.

ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva → Vireillä olevat YVA-hankkeet → Energian tuotanto→ Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuisto, Pyhäntä, Siikalatva, Kajaani, Vieremä

Tuulivoimalat sijoittuisivat neljän eri kunnan alueelle

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuistoa Siikalatvan, Pyhännän, Kajaanin ja Vieremän kuntien alueelle. Alueelle tulisi sijoittumaan 85–127 tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus olisi 120-160 metriä ja lavan pituus 50-70 metriä. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan 3-5 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden nimellisteho olisi yhteensä noin 255-381 MW ja vuosituotanto noin 765-1143 GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen.

Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuisto liitettäisiin sähköverkkoon 110 kV tai 400 kV voimajohdolla Vuolijoen sähköasemalla. Johdon pituus olisi noin 18 km. Vaihtoehdossa VE1 tuulivoimapuiston sisälle rakennettavat sähköasemat yhdistettäisiin lisäksi toisiinsa 110 kV voimajohdolla.

Lisätietoja:

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisuudesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Liisa Kantola, puh. 040 545 2664, [email protected].

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Metsähallitus Laatumaa, Tuulivoima, Erkki Kunnari, puh. 0205 64 6054 ja Olli-Matti Tervaniemi, puh. 0205 64 6028, [email protected].

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Mari Kangasluoma, puh. 010 33 28295, [email protected].


Regional information