Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää Oriveden kultakaivoksen ympäristön uraanipitoisuuksia (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Maan Ystävät ry ovat ilmaisseet huolensa Orivedellä sijaitsevan Dragon Mining Oy:n kultakaivoksen ympäristövaikutuksista. Erityisesti kaivoksen alapuolisen Ala-Jalkajärven uraani- ja kadmiumpitoisuudet ovat järjestöjen mukaan huolestuttavia. Tilanteen selvittämiseksi Pirkanmaan ELY-keskus on ottanut tänään alueelta näytteitä.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo ympäristölainsäädännön mukaisesti kaivoksen toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia. ELY-keskus velvoitti yhtiön vuoden 2012 alussa tekemään erillisselvityksen kaivoksen kuivatusvesistä ja vesistövaikutuksista.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemässä erillisselvityksessä tarkasteltiin mm. kadmiumin ja myös muiden metallien, sulfaatin ja typen aiheuttamaa alapuolisen Ala-Jalkajärven pilaantumista. Uraanipitoisuutta ei analysoitu mm. siitä syystä, että kaivoksen malmissa ja sivukivissä uraanipitoisuus on ollut alhainen, jopa alle suomalaisen kallioperän keskimääräisen uraanipitoisuuden.

Dragon Mining Oy on toteuttanut erillisselvityksissä ehdotettuja ja yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa sovittuja toimenpiteitä lähiympäristön tilan parantamiseksi tämän vuoden alusta lähtien. Toimenpiteiden vaikutukset tulevat kuitenkin viipeellä, eivätkä ne välttämättä vielä näy mittaustuloksissa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedossa olevien näytetulosten mukaan kaivoksen kuivatusvesien laskeutusaltaiden uraanipitoisuudet ovat keskimäärin 4-5 mikrogrammaa / litra. Maan ystävät ry:n saama pitoisuus vesistä oli samaa suuruusluokkaa, 6,4 mikrogrammaa / litra. Pitoisuuksia voidaan pitää alhaisina, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukainen enimmäispitoisuus kaivovedelle on 100 mikrogrammaa / litra.

Sen sijaan Maan ystävät ry:n ottama näyte ojan pohjan kiintoaineksesta sisälsi uraania 132 milligrammaa / kilo, kun Pirkanmaalla purosedimenttien uraanipitoisuus on keskimäärin 2-6 milligrammaa / kilo.

Uraanipitoisuuden selvittämiseksi Pirkanmaan ELY-keskus on jo ottanut keskiviikkona 11.9.2013 näytteet ojan sedimentistä. Tulosten valmistuminen kestää noin viikon ja niiden perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Vesa Hyvärinen p. 050 351 6523

Ympäristövalvontapäällikkö Tuija Sievi-Korte p. 050 534 2815


Regional information