Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pirkanmaan ELY-keskus esittää Kunkun parkki -hankkeen arviointiohjelman sisältöön tarkistuksia (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tampereen kaupungin Kaupunkikehitysryhmä/Keskustahanke on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle) ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kunkun parkki -hankkeesta (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten Tampereen ydinkeskustaan suunniteltavan maanalaisen pysäköinnin ja huollon -hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia arvioidaan.

Pirkanmaan ELY-keskus on YVA-lain mukaisessa yhteysviranomaisen lausunnossaan esittänyt arviointiohjelman sisältöön tarkistuksia tarvittavista arvioinneista.  Hankkeesta vastaavan odotetaan noudattavan arvioinneissa arviointiohjelmaa ja yhteysviranomaisen lausuntoa.

Kunkun parkki –hanke sijoittuu keskelle kulttuurihistoriallista kaupunkialuetta

Hanke sijoittuu Tampereen ydinkeskustaan. Se rajoittuu lännessä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun, pohjoisessa Satakunnankatuun ja idässä Tammerkosken itärantaan. Pysäköintiluolastoon on suunniteltu noin 1700 autopaikkaa, ja luolaston alapuolelle louhitaan huoltotilat. Lisäksi yhteydet muihin maanalaisiin tiloihin ja väylin sekä maan päälle kuten katutasolle ja kiinteistöihin selvitetään.

Arviointiohjelmassa on esitetty kolme erilaista vaihtoehtoja ja kuvailtu niiden ympäristövaikutuksia:

  • Vaihtoehto 1. Pysäköintilaitoksen länsipään sisään- ja ulosajoramppi on Hämeenpuistossa.
  • Vaihtoehto 2. Pysäköintilaitoksen länsipään sisäänajoyhteys kulkee Papinkadun alapuolella ja sisään- ja ulosajoramppi on Satamakadulla.
  • Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta. Pysäköinti ja huolto ovat edelleen maan pinnalla. Keskustan katutilaa ja pysäköintiä kehitetään muilla keinoin.

Hanke on maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelman ensimmäinen toteutusvaihe. YVA-menettelyn ja asemakaavan laadinnan luonnosvaihe etenevät vuosina 2013–2014 rinnakkain. Pysäköintilaitoksen rakentaminen alkaisi vuonna 2017, ja se valmistuisi aikaisintaan vuonna 2020. Aikataulu tarkentuu arviointimenettelyn aikana. Hankkeesta vastaavan tulee tarkistaa arviointiohjelmaa yhteysviranomaisen lausunnon mukaan. 

Tiedot keskustan kallio- ja maaperästä sekä pohjavedestä selvitettävä ensi vaiheessa

Maanalaisen pysäköinnin ja huollon hankkeessa kallio- ja maaperän sekä pohjavesien selvitykset ovat välttämättömiä. Kallioperän laatutiedot ovat edellytys pohjavesivaikutusten, painuma-alueiden ja edelleen valtakunnallisten rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden ja ydinkeskustan rakennusten sekä patoturvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinneille. Nämä arviointiohjelmasta puuttuvat selvitykset ovat perusta myös hankkeen muiden merkittävien ympäristövaikutusten arvioinneille.

Hanke sijoittuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkiympäristöön

Alue, jolle maanalaista pysäköintiä ja huoltoa suunnitellaan, sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa. Alue on kokonaisuudessaan kulttuurihistoriallisesti arvokas, mikä näkyy useassa kohtaa arviointiohjelman tarkistuksissa. Arviointiohjelman sisältöön tulee lisätä arkeologisia inventointeja esimerkiksi hankealueen välittömään läheisyyteen sijoittuneesta Tammerkosken historiallisesta asuin- ja markkinapaikasta sekä Pyynikin kirkkopuistossa 1700-1800 -luvuilla sijainneesta hautausmaasta.

Maanalaisella pysäköintilaitoksella on vaikutuksia myös maan päällä

Kunkun parkki -hanke muuttaisi keskustan elinympäristöä myös maan päällä. Pysäköintilaitoksen toiminnan aiheuttamia muutoksia ilmanlaatuun, ääniympäristöön ja elinympäristön viihtyisyyteen tulee arvioida ja havainnollistaa siten, että eri osapuolilla on mahdollisuus muodostaa mielipiteensä ja osallistua hankkeen arviointimenettelyyn. Arviointiohjelmaa tulee tarkistaa mm. siten että jalankulkua, pyöräilyä sekä liikenteen päävirtoja ja pysäköintiä koskevat muutokset arvioidaan. Myös hankkeen rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointimenetelmiä tulee täsmentää (kuten esim. ilmanlaadun, melun ja tärinän arviointimenetelmiä ja -kriteerejä). Arvioinnissa tulee esittää käytön aikaiset ja rakentamisen aikaiset vaikutukset keskustan alueella asuvan väestön näkökulmasta sekä elinkeinojen kannalta.

Hanke sovitettava yhteen keskustan kaavoituksen kanssa

Hankkeen YVA-menettelyn ja asemakaavoituksen yhteensovittamisen lisäksi tulee tunnistaa vireillä olevaan keskustan strategiseen osayleiskaavaan liittyvät lähtökohdat. YVA-menettelyn ja asemakaavan laadinnan taustalla ei ole tällä hetkellä maankäytön suunnittelua ohjaavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Arviointiohjelmassa tulisi selkeyttää, mitkä keskustan kehittämiseen liittyvät kysymykset tullaan ratkaisemaan osayleiskaavassa ja kuinka ne liittyvät nyt arvioitavana olevaan hankkeeseen.

Hankkeen hyvään suunnitteluun tarvittaessa uusia vaihtoehtoja

Arviointitulosten perusteella hankkeesta vastaavan tulee varautua muodostamaan myös uusia tai suppeampia vaihtoehtoja ympäristöhaittojen ja riskien estämiseksi. Hyvällä suunnittelulla (kuten esimerkiksi muodostamalla uusia vaihtoehtoja) voi estää sekä pysäköintilaitoksen käytön aikaisia että jo rakentamisen aikaisia haitallisia vaikutuksia. 

Seuraavassa vaiheessa ympäristövaikutuksia tarkastellaan hankkeen arviointiselostuksessa

Tämän arviointiohjelmavaiheen jälkeisessä YVA-selostusvaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista arviointiselostuksen. Hankevaihtoehtojen arviointiselostus ja asemakaavaluonnos kuulutetaan samanaikaisesti, ja asemakaavaehdotus kuulutetaan YVA-menettelyn päätyttyä. Hankkeesta vastaavan on liitettävä yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus


Regional information