Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Nya vindar inom samarbetet kring Närpes å (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Representanter för samarbetet kring Närpes å höll nyligen ett informations- och diskussionsmöte i Närpes. Drygt 20 personer som representerar olika organisationer relaterade till ån hade samlats. Mötesdeltagarna kom främst från Närpes, Jurva (Kurikka), Kaskö och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. På programmet stod bl.a. restaureringarna i Lillån, den nya klassificeringen av vattendragen och aktuellt inom vattenvårdsplaneringen.

Finlands naturskyddsförbunds representant i det österbottniska distriktet Teemu Tuovinen berättade om restaureringen av forsarna i Lillåns övre lopp, Itäjoki. Djurlivet i vattendraget mår bra vilket också avspeglas i den ekologiska klassificeringen av vattendraget.

Tillståndet i övriga delar av Närpes å är fortfarande sämre, även om det förbättrats en aning under de senaste åren. Fortsättningsvis är det belastningen av sura ämnen från sulfatjordarna som är det största problemet. Även näringshalterna är höga.

Klassificeringen är en del av den nationella vattenvårdsplaneringen som också innehåller åtgärdsplanering. Den sker inom Närings-, trafik- och miljöcentralen dels genom att följa de riktlinjer som gjorts nationellt, dels genom att beakta åsikter och kunskap som finns bland invånarna och verksamhetsidkarna i det aktuella området.

I samband med att översvämningen hösten 2012 presenterades påpekade deltagarna att regleringen av ån borde åtgärdas. Eftersom industrins råvattenbehov nu är betydligt mindre än då Närpes å dämdes upp på 1970-talet är det nu läge att omvärdera och justera regleringen av ån. Mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och Metsä Board pågår förhandlingar om detta. Också på våren 2013 inträffade en översvämning i regionen och mötesdeltagarna fick se flygfoton av de översvämmade områdena.

Också projektsituationen behandlades. Det finns nämligen ännu möjligheter att söka projektstöd för år 2014. I Närpes pågår ett projekt som gäller bevattningsvatten till växthus. Kulturmiljöprogram har utarbetats för både Närpes och Kurikka. Nya projekt kunde gälla satsningar i skolor och eventuellt en uppdatering av undervisningspaketet om Närpes å.

Samarbetet kring Närpes å startade med en gemensam deklaration år 1999 mellan Närpes, Jurva, Västra Finlands miljöcentral och Metsä-Botnia. Eftersom det skett en del förändringar inom samarbetsparterna förnyades deklarationen år 2010. Under kvällen diskuterades också huruvida det finns behov av att justera uppbyggnaden av samarbetet.

Tilläggsuppgifter:

  • Planerare Anna Bonde, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 777

Regional information