Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Flödesvattnet längs Kyro älv har pumpats bort från åkrarna i invallningsområdena (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Vattnet som släpptes ut på åkrarna i de invallade områdena längs Kyro älv under flödestoppen (17–21.4.2013) har tagits bort. Vattnet har huvudsakligen pumpats från invallningsområdena via pumpverken. Dessutom har vattnen släppts tillbaka ut i älven via flödesluckorna när vattnet i invallningsområdena har legat högre än i älven. Ställvis ligger små mängder vatten, som man inte kunnat pumpa bort, ännu kvar på åkrarna i invallningsområdena. Detta beror på att täckdiken och andra diken är tilltäppta.

Allteftersom invallningsområdena har frigjorts från vatten, har ELY-centralen låtit vägarna i området repareras. ELY-centralen förnyar också brotrumman över Tuomiluoma på grund av översvämningsskador. Markägarna sköter om att ta bort träd, halm och annat material som transporterats med flödesvattnet från åkrarna. På åkrarna finns ställvis rikligt med material som flödesvattnet fört med sig.

I de invallade områdena i Kyro älvs övre lopp (Rintala, Tieksi, Halkosaari) låg i år drygt 20 milj. m3 flödesvatten på ca 3000 hektar åker. Vattnet var som djupast över en meter. Förra hösten låg 10 milj. m3 vatten på 2000 hektar åker. Efter att invallningsområdena blev färdiga år 1984, har vatten släppts ut på dem tre gånger, och i år var vattenmängden absolut störst. Den stora vattenmängden berodde på att vårens flödestopp var exceptionellt stor och översvämningsgränsen överskreds i flera dygn.

Mer information

  • Byggmästare Juhani Huhtamäki, tfn  0295 027 806
  • Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882

Regional information