Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kuopion taksilupamäärä ennallaan, yhteisliikenteen vaikutuksia seurataan (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Taksilupien kokonaismäärään vain pieniä muutoksia Itä-Suomessa

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tänään tekemällään päätöksellä vahvistanut Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien taksilupien enimmäismäärät. Päätöksessä on määrätty erikseen, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.

Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan Pohjois-Savon ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät, kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän, matkustajaterminaalit sekä joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja niiden suhde asukaslukuun sekä ajosuoritteiden kehitys.

Vaikutusarvioinnissa on otettu huomioon kysyntä- ja tarjontatekijöissä pitkällä aikavälillä tapahtuneet muutokset.  Päätöstä varten ELY-keskus on kysynyt kuntien näkemystä taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston tarpeesta sekä taksipalvelujen laadusta. Lisäksi tiedusteltiin, onko taksien saatavuudessa ollut ongelmia hiljaisen kysynnän aikoina. Kauppakamareilta kysyttiin näkemystä taksien riittävyydestä alueillaan. Arviointia syvennettiin tältä osin selvittämällä laajemmin elinkeinoelämän kuljetustarpeita ja esteettömän kaluston tosiasiallista määrää. Päätöksen valmistelussa on kuultu Suomen Taksiliiton Itä-Suomen alueyhdistystä.

Myös alueen taksiluvanhaltijoille varattiin tilaisuus lausua mielipiteensä taksien tarpeesta kuuluttamalla asiasta alueen sanomalehdissä. Kuulutusmenettelyllä saatiin autoilijoiden tai heitä edustavien yhdistyksen kannanottoja yhteensä 16 kunnasta. 

Kuntakohtaisten taksilupien yhteenlasketut määrät ovat Etelä-Savossa 397 (vähennystä 1), Pohjois-Savossa 518 (vähennystä 1) ja Pohjois-Karjalassa 377 (vähennystä 2).

Päätöksen myötä taksikiintiön kokonaismäärä on ELY-keskuksen toimialueella 1292  taksilupaa, joista esteettömien ajoneuvojen osuus on 154 lupaa. Lupamäärä pienenee  edelliseen vuoteen verrattuna neljällä luvalla.

Tavallisten taksilupien määrä vähenee Pielavedellä, Polvijärvellä ja Rääkkylässä. Esteettömien taksilupien määrä vähenee Puumalassa.  Enonkoskelle, Kaaville, Joensuuhun ja Varkauteen on lisätty yksi esteetön lupa ja vähennetty yksi henkilöautolupa, joten lupien kokonaismäärä on pysynyt näissä kunnissa samana.   

Muissa kuin yllämainituissa kunnissa lupien enimmäismäärät ovat säilyneet ennallaan. Taksilupia voidaan myöntää myös ensi vuonna, koska kuntien taksikiintiöissä on vielä vapaana olevia taksilupia. Taksikiintiöpäätös tulee voimaan 1.1.2014.

Lisäyspaineista huolimatta Kuopion taksilupamäärään ei muutoksia

Kuopiossa olisi kysyntä- ja tarjontatekijät huomioon ottaen ollut painavia perusteita lisätä useita taksilupia. ELY-keskus piti kuitenkin lupamäärän ennallaan ottaen huomioon, että Kuopion ja Siilinjärven yhteisliikennealueesta on tuore päätös. Yhteisliikennealue mahdollistaa alueen koko taksikapasiteetin tehokkaamman käytön. Yhteisliikenteen vaikutuksia arvioidaan vuoden 2014 aikana.

Lisätietoja

lakimies Hannu Sorasalmi, p. 0295 026763
joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen, p. 0295 026757 ja
lupa-asiantuntija Päivi Juvonen, p. 0295 026721
johtaja Petri Keränen, p. 02950 26727

 

 


Regional information