Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kakonjärven alueen tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta on annettu 26.11.2013 yhteysviranomaisen lausunto (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pyhärannan kunnan ja Laitilan kaupungin rajalla sijaitsevalle Kakonjärven alueelle.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0 (VE 0): hankkeen toteuttamatta jättäminen
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): 11 tuulivoimalan tuulivoimapuisto Pyhärannan kunnassa, teho yhteensä noin 33 MW
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): 8 tuulivoimalan tuulivoimapuisto Laitilan kaupungissa, teho yhteensä noin 24 MW
  • Vaihtoehto 3 (VE 3): 19 voimalan tuulivoimapuisto Pyhärannan kunnassa ja Laitilan kaupungissa, teho yhteensä noin 57 MW

Lisäksi sähkönsiirtoon on esitetty kaksi vaihtoehtoista ilmajohtoreittiä.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi esimerkiksi osayleiskaavan laatimista, rakennuslupia, voimajohtojen rakentamiseen liittyviä lupia, lentoestelupia, erikoiskuljetuslupia tuulivoimalan osille. Mikäli tuulivoimaloiden toiminnasta (melusta ja varjostus- ja välkevaikutuksista) saattaa aiheutua naapuruussuhdelain mukaista rasitusta, voidaan tarvita myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, josta päättää kunnan ympäristöviranomainen.

Arviointiselostuksesta on annettu 8 viranomaislausuntoa. Mielipiteitä on esitetty 13 ja niissä on yhteensä 27 luonnollisen henkilön nimeä tai allekirjoitusta. Säätiöt ovat esittäneet kaksi mielipidettä. Mielipiteissä suhtauduttiin pääsääntöisesti hyvin kriittisesti hankkeeseen.

Arviointiselostuksessa on YVA-lain mukaisesti käsitelty hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, pinta- ja pohjavesiin, ilman laatuun ja ilmastoon, kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen ja suunniteltuun maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä kuvattujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty rakentamisvaiheen ja toiminnan aikaiset vaikutukset sekä toiminnan lopettaminen.

Vaikutukset on tuotu laajasti ja selkeästi esille ja selvittäminen painottuu hyvin toiminnasta aiheutuviin keskeisiin vaikutuksiin, kuten ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, melun ja varjon muodostumiseen, rakennuspaikkojen luontoon, linnustoon ja maankäyttöön.

ELY-keskus katsoo tehdyn arvioinnin riittäväksi, mutta edellyttää kaavoitusvaiheessa tehtäväksi joitakin lisäselvityksiä: Melumallinnuksista tarvitaan riittävät lähtötiedot ja tulosten tarkempi erittely. Kaavoituksessa tulee pyrkiä löytämään sijoitussuunnitelma, jolla ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melua koskevat suunnitteluohjearvot eivät ylity. Matalataajuista melua tulee arvioida tarkemmin. Melu-, varjostus- ja välke- sekä maisemavaikutukset tulee tarvittaessa päivittää vastaamaan sijoitussuunnitelmaa ja valittavaa tuulivoimalatyyppiä. Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelussa tulee huomioida maakuntakaavan varaus URPO-radalle, arvokkaat maisemat ja kulttuuriympäristöt sekä muinaisjäännökset. Metson soidinpaikat alueella tulee kartoittaa ja lepakkoselvitystä on täydennettävä lisäkartoituksella kesäaikaan sekä muutonseurannalla. Lisäksi seurantaohjelmaa tulee tarkentaa.

Kaikki hankkeen vaihtoehdot on todettu selostuksessa toteuttamiskelpoisiksi. ELY-keskus toteaa kuitenkin, että erityisesti meluvaikutusten osalta on todennäköistä, että esitetyillä sijoitussuunnitelmilla voi tapahtua melun suunnitteluohjearvojen ylityksiä sekä asuin- että vapaa-ajan rakennusten osalta. Pienin vaihtoehto (VE 2), Laitilan 8 voimalaa, on kokonaisuudessaan vaikutuksiltaan vähäisin, mutta sen vaikutukset kohdistuvat lähemmäksi Ylikylän kulttuuriympäristöä ja asutusta kuin vaihtoehdon 2. Kaavoituksessa on tarpeen löytää tuulivoimaloille paikat, joilla sekä melu-, varjostus- että maisemavaikutukset saataisiin lievennettyä siedettävälle tasolle. Samoin voidaan tarvita erilaisia tuulivoimaloiden toiminnan säätelyyn liittyviä lieventämistoimenpiteitä, joista voidaan tarvittaessa määrätä ympäristöluvissa.

Arviointiselostus ja sitä koskeva ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan nähtävissä verkkosivulla: www.ymparisto.fi/kakonjarvituulivoimaYVA

Lisätietoja

ylitarkastaja Anu Lillunen, p. 0295 023 005


Regional information