Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kainuun ELY-keskukselta päätöksiä hallintopakkokeinoista Talvivaaran valvonnassa (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on 31.10.2013 ratkaissut useita vaatimuksia käyttää hallintopakkokeinoja Talvivaara Sotkamo Oy:n valvonnassa. Hallintopakon käyttämistä vaativat Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ympäristölautakunta, Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry yksin ja yhdessä Iisalmen Luonnon ystäväin yhdistys ry:n kanssa, Suomen luonnonsuojeluliitto ry sekä Jormaskylän-Korholanmäen osakaskunta.

Kainuun ELY-keskus on 31.10. siirtänyt vesistöjen arvioitua merkittävää pilaantumista ja vesistöjen tilan korjaamista koskevien määräysten antamisen myöhemmin ratkaistavaksi. Samalla Kainuun ELY-keskus käynnistää ympäristövastuulaissa ja -asetuksessa tarkoitetun menettelyn vesistöjen merkittävän pilaantumisen korjaamiseksi. Menettelyssä Talvivaara Sotkamo Oy laatii ehdotuksen korjaaviksi toimenpiteiksi ja ELY-keskus kuulee tästä ehdotuksesta muita asianosaisia ja viranomaisia. Kuulemisten jälkeen Kainuun ELY-keskus päättää korjaavien toimenpiteiden sisällöstä ja kustannusvastuusta.

Kainuun ELY-keskus on hylännyt muut hallintopakkovaatimukset asiassa. ELY-keskus on päätöksissään katsonut, ettei toiminnan välittömälle keskeyttämiselle ole perusteita. Päätöksissä on otettu huomioon Talvivaaran suorittamat toimenpiteet, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiassa antama lupapäätös 31.5.2013 sekä asiassa kokonaisuudessaan saatu selvitys.

Talvivaara on muun muassa saanut veden puhdistamiseen käytettävän käänteisosmoosilaitoksen kokonaan toimintaan. Talvivaara ei ole yksittäisiä raja-arvojen ylityksiä lukuunottamatta rikkonut ympäristölupaa. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myöskään kieltoa ympäristönsuojelua koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisen menettelyn jatkamisesta ei näin ollen voida antaa.

Ympäristövaikutusten selvittämiseen määrääminen ei ole tarpeellista, koska ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaikutustarkkailu on järjestetty riittävällä tarkkuudella. Myöskään ei ole perusteltua aihetta epäillä toiminnan aiheuttavan ympäristönsuojelulain vastaista pilaantumista, sillä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntäessään Talvivaaralle ympäristöluvan 31.5.2013 arvioinut toiminnan ympäristönlainsäädännön mukaisuuden. Lisäksi toiminta on valvonnan ja tarkkailutulosten perusteella yksittäisiä raja-arvojen ylityksiä lukuun ottamatta täyttänyt ympäristöluvassa esitetyt määräykset.

Erillisen määräyksen antaminen ympäristövahinkojen estämiseen ei ole tarpeellista, koska Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut nämä edellytykset myöntäessään toiminnalle ympäristöluvan eivätkä ympäristösuojelulain hallintopakkosäännökset sisällä kohtaa, jonka perusteella määräys ympäristövahinkojen estämiseen voitaisiin antaa.

Linkki: Kainuun ELY-keskuksen päätökset 31.10.2013

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
ympäristölakimies Heli Peuraniemi, p. 029 502 3832.


Regional information