Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Jääpatotilanne on Kiiminkijoella erittäin vaikea (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kiiminkijoen jäät ovat muodostaneet vankkoja ja sitkeitä jääpatoja eri puolille jokivartta. Jää on tänä keväänä pääosin teräsjäätä. Tällä hetkellä pahimmat jääpadot ovat Honkasensuvannon yläpuolella, Kiimingin taajaman yläpuolella sekä Ylikiimingin taajaman tuntumassa. Jääpadot ovat nostattaneet vedenpintaa niin, että useita kulkuyhteyksiä on poikki ja pelastuslaitos on joutunut suojaamaan asuinrakennuksia tulva-alueilla. Jääpatojen purku on erittäin hankalaa, koska liikkeelle lähtiessään padot voivat aiheuttaa vahinkoja alapuolisen uoman varren asutuksille. Purkutoimet käynnistetään pelastuslaitoksen ja ELY-keskuksen yhteisharkintana. ELY-keskus arvioi, että virtaama Kiiminkijoessa nousee ja jääpadot lähtevät liikkeelle virtaaman nousun vaikutuksesta seuraavan kahden vuorokauden aikana. Parasta olisi, että jäät ehtisivät haurastua mahdollisimman paljon ennen liikkeellelähtöään.

Jäät ovat lähteneet purkautumaan myös Utosjoella, Olhavanjoella ja Kivijoella. Jokiin on muodostunut jääpatoja, joiden poistoon varaudutaan tilanteen niin edellyttäessä. Olhavanjoen, Kivijoen ja Kuivajoen virtaamat ovat kasvussa ja jäiden liikkeellelähtö laajemmin on edessä seuraavien päivien aikana. Myös Iijoen virtaama on kasvussa.

Jääpatotilanne Oulujoen eteläpuolisissa joissa on helpottamassa lukuun ottamatta Tyrnävänjokea. Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen virtaamat ovat kääntyneet laskuun.

ELY-keskus varoittaa edelleen nopeista virtaamamuutoksista sekä jäiden liikkeistä jokien ja uomien varsilla. Samalla kehotetaan ihmisiä ottamaan huomioon jääpatojen purkutyön ja pelastustyön vaatima tila, jotta vahingoilta vältytään.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Lisätiedot:
Vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400-386 593 (kokonaistilanne 23.4.-25.4.)
Rakennuttamispäällikkö Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 766 0574 (jääsahaukset ja tulva-aikaiset operatiiviset toimet)
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839 (vedenkorkeudet ja virtaamat)


Regional information