Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Hengitettävän pölyn arviointikynnys ylittyy Etelä-Savon kaupungeissa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungeissa vuosina 2009-2013 tehdyt hengitettävän pölyn mittaukset osoittavat, että pitoisuustasot ylittävät ajoittain alemman arviointikynnyksen. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvon ylityksiä oli Savonlinnassa 13 kpl vuonna 2012 ja Mikkelissä 12 kpl vuonna 2009. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen ja mittauksia tekevien kaupunkien välitarkastelussa todettiin, että tulosten perusteella jatkuvatoimisia mittauksia on tarpeen jatkaa. Hengitettäviä hiukkasia aiotaan mitata vuosina 2014-2015 Mikkelissä, vuosina 2016-2017 Savonlinnassa ja vuonna 2018 Pieksämäellä. 

Pitoisuustasot Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon kaupungeissa on tehty ilmanlaadun mittauksia kahdessa jaksossa vuosina 2003-2007 ja 2009-2013. Kuluvana vuonna mittauksia tehdään Pieksämäellä.  

Hengitettävän pölyn vuorokausiarvoista raja-arvoon verrannollinen tunnusluku (36. suurin vuorokausiarvo) ylitti alemman arviointikynnyksen Mikkelissä vuonna 2009. Vuoden 2012 mittauksissa Savonlinnassa pitoisuustaso oli juuri alemman arviointikynnyksen tasolla.  Vuosikeskiarvoista laskettu alempi arviointikynnys alittui vuosina 2009-2012. Mikkelissä vuorokausiarvon arviointikynnyksen ylitykset keskittyivät sekä maalis-huhtikuuhun että loka-marraskuuhun.  

Vuorokausiarvojen 36. suurin arvo, vuosikeskiarvo ja raja-arvon lukuarvon ylitykset Etelä-Savossa vuosina 2009-2012 (Pulkkinen 2013)

 

 


Savonlinna
2012

Savonlinna
2011
Mikkeli
2010
Mikkeli
2009
ylitykset kpl 13 3 9 12
36-arvo μg/m3 24,9 16,6 23,8 28,5
vuosi-ka μg/m3 14,8 10,3 13,7 14,4
         

Ilmanlaatuportaalin tietojen mukaan hengitettävien hiukkasten raja-arvon arvon lukuarvon ylitysten määrä oli Savonlinnassa vuonna 2012 suurimpien ylittäjien joukossa. Kuopiossa oli eniten hiukkasylityksiä ja Savonlinnan hiukkasylitykset ovat jaetulla toiseksi suurimmalla sijalla Lahden (Laune), Tampereen (Pirkankatu) Vaasan ja Lappeenrannan keskustojen kanssa.   

Vuoden 2013 ilmanlaadun huonoin kuukausi on ollut huhtikuu. Huhtikuun kuukausiraportin mukaan Pieksämäen Savonkadulla sijaitsevalla mittausasemalla tehdyt hengitettävän pölyn mittaukset osoittivat, että ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 0,3 % ajasta huonoa; 3,1 % ajasta välttävää; 23,2 % ajasta tyydyttävää ja 73,4 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 107, jolloin ilmanlaatu on huonoa. Tehdyissä mittauksissa Pieksämäellä ei havaittu hengitettävän pölyn ohjearvon eikä raja-arvon ylityksiä.  Toiseksi suurin vuorokausiarvo oli 24 μg/m3, joka on 34 % ohjearvosta (70 μg/m3). Huipputuntipitoisuus oli 114 μg/m3, mutta vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvon lukuarvoa.
 

Raja-arvojen ylitykset velvoittavat jatkuvatoimiseen mittaamiseen

Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011) todetaan, että jatkuvatoimiset ilmanlaadunmittaukset ovat alueella tarpeen, kun ilman epäpuhtaudet ovat ylemmän ja alemman arviointikynnyksen välissä. Hengitettävän pölyn alemmaksi arviointikynnykseksi on määritelty 25 μg/m3 ja ylemmäksi arviointikynnykseksi 35 μg/m3. Lukuarvon ylityksiä sallitaan 35 kertaa kalenterivuodessa. Vastaavat vuosikeskiarvosta laskettavat arvot ovat 20 ja 25 μg/m3.   

Typenoksidipitoisuuksia mitataan uudestaan vuoden ajan Mikkelissä

Typenoksidipitoisuuksia (NO2) ei ole mitattu kuluvalla viisivuotiskaudella Etelä-Savossa. Aiemmalla ilmalaadun mittausjaksolla typpidioksidilla on ollut enemmän alemman arviointikynnyksen ylityksiä Mikkelissä vuonna 2004 kuin Savonlinnassa vuonna 2006. Energiantuotantomäärien ja liikenteen lisääntymisen vuoksi typenoksidien osalta suunnitellaan tehtäväksi uusi vuoden koemittausjakso Mikkelissä ja tulosten pohjalta tehdään suunnitelma jatkosta.

Lisätietoja: 

Etelä-Savon ELY-keskus, Anni Panula-Ontto-Suuronen, p. 029 502 4158
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, Marita Savo, p. 044 7944702
Savonlinnan kaupunki, Matti Rautiainen, p. 044 4174685
Keski-Savon Ympäristötoimi, Hanna Kakriainen, p. 044 368 6729

Mittausten suorittaja: Juha Pulkkinen, J.P. Pulkkisen Kalibrointi Ky


Regional information