Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Nu kan man ansöka om prövningsbaserade statsbidrag för år 2014 (ELY-centralen i Nyland)

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har meddelat att man nu kan ansöka om prövningsbaserade statsbidrag inom deras förvaltningsområden för nästa år. ELY-centralen i Nyland beviljar understöd för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, vattenvårds- och vattenskyddsåtgärder, avloppsrådgivning i glesbygdsområden och utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden.

Ansökningarna skickas till ELY-centralen i Nyland senast den 30 november 2013.

Vård av byggnadsarvet

För att vårda byggnadsarvet kan man beviljas bidrag för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader som man har för avsikt att bevara och för deras omedelbara miljö samt för de utredningar som krävs för bevarandet. Bidrag kan beviljas för inventering av byggnadskultur, betydelsefulla landskapsområden och för vård och restaurering av den byggda miljön i nationalstadsparker. Kommuner och samkommuner kan även beviljas bidrag för anskaffning av kulturhistoriskt värdefulla objekt om anskaffningen orsakar kostnader som kan anses vara orimliga med tanke på kommunens eller samkommunens ekonomiska ställning. Bidrag beviljas i första hand för yttre restaureringsåtgärder för byggnader. Privata medborgare, kommuner, samkommuner och sammanslutningar kan ansöka om stöd. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2013.

Miljövård i skärgården

Bidrag kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. Även av föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Det är önskvärt att understödet avsett för miljövård i skärgården används i synnerhet till att sanera och ta i bruk gamla betesmarker. Bidrag har inte beviljats för muddring.

I Nyland omfattas de öar som saknar fast vägförbindelse till Esbo, Helsingfors, Ingå, Lovisa, Borgå, Raseborg och Sibbo av understöd för miljövård i skärgården.

Till bidragsområdena hör dessutom följande områden till vilka det finns en fast vägförbindelse:

  • Sommaröarna (Esbo)
  • Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Sävö (Ingå)
  • Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö (Lovisa)
  • Emsalö, Vässölandet, Tirmo och Fagersta (Borgå)
  • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa (Raseborg) 
  • Kitö och Löparö (Sibbo)

Vattentjänst- och vattenskyddsåtgärder

ELY-centralen beviljar vattentjänstunderstöd inom ramen för de anslag som anvisats av jord- och skogsbruksministeriet. Vattenskyddsunderstöd beviljas från miljöministeriets anslag.

År 2014 riktas stöd för vattenförsörjning särskilt till att utvidga avloppssystemen i vattentjänstverk i glesbygdsområden.

Vattentjänstunderstöd kan fås för vattentjänståtgärder med vilka man strävar efter att få till stånd regionalt samarbete inom vattenförsörjning, trygga vattenförsörjning i exceptionella situationer, få till stånd vattenförsörjning i landsbygdssamhällen och glesbygdsområden samt förebygga förorening av yt- och grundvatten eller förbättra deras tillstånd. Projekten måste finnas presenterade i kommunens uppdaterade utvecklingsplan för vattentjänster.

Bidrag kan beviljas sådana i lagen om vattentjänster avsedda vattentjänstverk eller andra sammanslutningar, samfund, samkommuner eller kommuner som grundats med tanke på vattenförsörjning. Likaså kan ägare eller innehavare till bebyggda fastigheter beviljas vattenförsörjningsbidrag om fastigheten används för permanent boende.  

Bidrag för restaurering av vattendrag

Miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets anslag för restaurering av vattendrag finns att ansöka som understöd vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Med de beviljade understöden främjar man restaureringsarbeten av vattendrag samt förverkligandet av vattenvårdens mål.  Understöd kan beviljas för såväl planering som för olika restaureringsåtgärder i endera ett vattendrag eller dess avrinningsområde. Den fritt formulerade ansökan måste omfatta målsättningar, tillstånd, eventuell plan samt kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet. Talkoarbetets andel får utgöra högst hälften av självfinansieringsandelen. Understödets storlek kan beroende på effekterna vara högst 30–50 procent av projektets eller åtgärdens totala kostnader. Ansökningstiden för bidrag för restaurering av vattendrag är fortlöpande. 

Avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden

Man kan ansöka om bidrag för avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden för att förverkliga avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden.  Målet är att främja den nivå av behandling av avloppsvatten som förordningen om avloppsvatten i glesbygden förutsätter under förordningens övergångstid fram till 2016.

Målet med rådgivningen är att en stor del av fastighetsägarna ska få tillförlitlig information om huruvida behandlingen av avloppvatten i den egna fastigheten måste effektiveras eller inte. Ägarna till fastigheter som är i behov av effektiveringsåtgärder får dessutom skriftligen information eller en bedömning av möjliga lösningar. På så sätt undviks även felinvesteringar.

Organisationen eller samfundet som förverkligar rådgivningsprojektet ska vara oberoende av tillverkare av utrustning, materialleverantörer samt aktörer som idkar parti- och detaljhandelsförsäljning och ska ha erfarenhet av rådgivningsverksamhet på gräsrotsnivå.  Vid utdelningen av bidrag beaktas de principer som presenteras i SYKEs allmänna plan 2013.

Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

Med bidragen främjar man utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden i områden som ännu inte har någon plan samt även uppdatering av föråldrade skyddsplaner.

Stöd kan beviljas kommuner på vars område en skyddsplan utarbetas. Kommunen ansöker om bidrag skriftligen och i ansökan bör framgå en preliminär tidtabell för projektet, finansieringsplan, i vilken grad kommunen själv deltar samt övriga eventuella uppgifter som påverkar beviljandet av understödet. Statsbidrag kan beviljas till ett belopp som utgör maximalt 50 procent av kostnaderna för hela projektet. Man kan ansöka om bidrag fortlöpande, det vill säga även vid andra tidpunkter än under nu pågående ansökningstid.

Miljöfostran

Ansökningar gällande nationellt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning riktas centralt till ELY-centralen i Mellersta Finland på adressen PB 250, 40101 Jyväskylä

Stöd för grundtorrläggning av åkrar

Staten stöder grundtorrläggning av åkrar med medel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA).  Med grundtorrläggning avses röjning och grävning av utfallsdiken och bäckar, anläggning av rördiken samt invallning av åkerområden för att skapa tillräckliga förutsättningar för lokal torrläggning, i synnerhet täckdikning. Man kan få bidrag för ett gemensamt grundtorrläggningsprojekt på två eller flera gårdar. Man ansöker om stödet från närings-, trafik- och miljöcentralen.  Till ansökan bifogas en plan med kostnadsberäkning och -fördelning, uppgjord av en behörig planerare. I planen beaktas aspekter som berör miljöskydd och -vård, såsom åtgärder för att minska belastning på vattendrag medan arbete utförs och erosion efter arbete, bilda skyddsremsor längs kanterna av fårorna i nyttoområden samt mål för bevarande eller förbättrande av miljövärdena i målområdet. Villkoren för stödet framgår i lagen (947/1997) och förordningen (530/1998) om stödjande av grundtorrläggning. Ansökan om bidrag för grundtorrläggning är fortlöpande.

Grundtorrläggning av åkrar (mmm.fi)

 

Ytterligare information:

Vård av byggnadsarvet
inspektör Arja Myllyoja, 0295 021 433

Miljövård i skärgården
överinspektör Kirsi Hellas, 0295 021 387

Bidrag för restaurering av vattendrag
utvecklingsingenjör Jarmo Vääriskoski, 0295021 482
inspektör Petri Savola, 0295021 460

Främjande av vattenvård
ingenjör Ilkka Juva, 0295 021 400
miljöingenjör Kari Vaitomaa, 0295 021 474

Grundtorrläggningsprojekt av åkrar
Jarmo Vääriskoski, 0295 021 482

Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
geolog Esko Nylander, 0295 021 437

Miljöfostran
inspektör Riitta Salasto, 0295 021 259,
specialforskare Anna-Liisa Kiiskinen, ELY-centralen i Mellersta Finland, 0295 024 664

Miljöministeriet
växel: 020 690 160

 


Regional information