Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Maisemanhoidosta työtä Lappiin -hankkeessa testattiin viiden kunnan alueella maisemanhoitotöiden ketjuttamista. Tavoitteena oli saada vanhat kylälaitumet ja hoidon ulkopuolelle jääneet pensoittuneet rantaniityt hyötykäyttöön yhdistämällä eri toimijoiden osaaminen. Hoitotyöt muodostuvat monesta vaiheesta. Useimmiten kohde vaatii alkuraivauksen, laidunaidan pystytyksen, eläinten kuljetuksen ja päivittäisen valvonnan. Lisäksi rahoituksen hakeminen vaatii erityisosaamista. Töitä riittää monelle toimijalle ja verkostoja luomalla työläänkin kohteen kunnostus onnistuu.

Neljä vuotta kestäneessä hankkeessa luotiin yhteistyökäytäntöjä alan yrittäjien, oppilaitosten, maanomistajien, yhdistysten ja viljelijöiden välille. Myös matkailuyrittäjiä oli mukana eläinten kuljetus- ja valvontatehtävissä. Kokemukset alueellisesta yhteistyöstä ovat myönteisiä ja hoitajat kymmenissä kohteissa jatkavat työtään tulevana kesänä. Perinnemaisemien hoito koetaan tärkeänä kylämaiseman avoimuuden säilyttämiseksi.

Hankkeessa saatettiin hoidon piiriin vuosina 2009–2012 yhteensä noin 100 hehtaaria uhanalaisia perinnebiotooppeja. Uhanalaisen lajiston todettiin hyötyvän hoidosta jo muutaman vuoden jälkeen. Lisäksi hankkeessa laadittiin muita laidunsopimuksia 170 hehtaarin alalle. Maisemanhoito niittyjä laiduntamalla todettiin kustannustehokkaammaksi kuin vuosittainen niittotyö.

Maisemanhoidosta hyötyvät kaikki

Hankkeessa tuotettiin opetusmateriaalia perinnemaisemien hoidosta ja hoitotyöhön saatavasta rahoituksesta. Hoidon rahoitus saadaan pääosin maatalouden ympäristötuen erityistuista, joita voi saada kedon, niityn, hakamaan tai metsälaitumen kunnostukseen. Lisäksi viljelijät ja rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea viisivuotista hoitotukea laitumien vuosittaiseen hoitoon. 

Noin puolet hankkeessa kunnostetuista laidunkohteista hoituu keskinäisellä yhteistyöllä ilman rahallista tukea. Viljelijä saa laitumelta rehun ja kyläläiset hoidetun maiseman. Laiduneläimet tuovat elämää kylään ja ovat vetovoimaisia matkailijoiden pysäyttäjiä. Maisemanhoitajiksi sopivat niin naudat, hevoset kuin lampaatkin. Lampaiden todettiin sopivan erityisen hyvin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden pihapiirien ja päiväkotien yhteyteen, missä laidun on osa päivittäistä elämää. Hevoset tarvitsevat kesälomansa, johon rauhalliset saarilaitumet sopivat erityisen hyvin.

Maisemanhoitoon liittyviä kokemuksia voi tiedustella suoraan toimijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät hankkeen www-sivuilta.

Hanketta on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto ja hankkeeseen osallistuneet pilottikunnat; Rovaniemi, Kemijärvi, Tervola, Salla ja Pelkosenniemi.

Opetusmateriaali ja lisätietoa yhteistyömalleista:

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Marjut Kokko, puh. 0295 037 380
[email protected]

Kuva:
Riukuaita sopii maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Kairalan kyläyhdistyksessä Juhani Jaakkola siirtää perinnetietoa uudelle sukupolvelle. (jpg, 27 kt, kuva: Heli Pääkkö)


Riukuaita.

 

 

 

 

 

 

 

 

EU logot.


Regional information