Regional information

Nyheter 2022

Hållbart samarbete med intressentgrupper för regionernas bästa

Samarbetet med NTM-centralen upplevdes som viktigt och var rentav 4,51 på en skala mellan 1 och 5. NTM-centralerna upplevs som en sakkunnig, samarbetskunnig och lättillgänglig partner. Resultaten från intressentgruppsundersökningen som genomfördes för sjunde gången 2023 visar på en långvarig utveckling av samarbetet.

Den totala nöjdheten har hållits på en god nivå

Antalet enkätsvar var sammanlagt 1 849 (31 %) och något större än föregående gång. Respondenternas aktivitet vittnar för sin del om att samarbetet med NTM-centralerna ses som viktigt och att man vill påverka det.

Vitsordet som alla respondenter gav för 2023 var 3,99. Resultaten för delområdena som utvärderats genomgående var mycket likadana som de två föregående gångerna (2021; 4,00 och 2019; 4,01).

Största delen av respondenterna (1 443) var nöjda eller mycket nöjda. I spridningen av vitsorden för helhetsnöjdheten mellan NTM-centralerna syntes en liten ökning, värdena varierade mellan 3,76 och 4,43. Dessutom var ytterligheterna mycket nöjda och mycket missnöjda något större än tidigare.

Verksamhetens effekt oförändrad

Bedömningarna av främjandet av strategiska teman varierade mellan olika intressentgrupper och teman.

Intressentgrupperna betonade NTM-centralernas synlighet, aktivitet och samarbete samt regionalt erkänt aktörskap.

Helhetsbedömning av NTM-centralernas roll som främjare av strategiska teman;

  • en aktiv aktör i stävjandet av klimatförändringen genom sin metodarsenal; +0,08
  • aktiv satsning på främjande av forskning och utveckling; -0,09
  • främjande av digitalisering; -0,09
  • främjande av kolneutralitetsmålen i sina åtgärder, +0,09

Satsningar på kundorientering önskades även i fortsättningen. Intressentgrupperna framhävde betydelsen av servicerollen och serviceperspektivet och att elektroniska tjänster och system ska vara lätta att använda.

Dessutom ska man också i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid att kommunikationen är lättläst och konsekvent och att kundprocesserna löper smidigt. Ökad synlighet för NTM-centralernas verksamhet och samarbete med allt större samarbetsnätverk lyftes också fram som utvecklingsobjekt.

Allmänna utvecklingsförslag lades fram bl.a. om att minska byråkratin, förtydliga motiveringarna till besluten samt beakta regionala särdrag och behov.

Resultaten utnyttjas regionalt i verkställandet av NTM-centralernas kundstrategi, det regionala utvecklingsarbetet, utvecklingen av verksamheten och resultatstyrningen.

Tilläggsuppgifter

Om undersökningen:

Jussi Kleemola, Broad Scope Management Consulting Oy, Senior partner, tfn 050 308 7870

Teija Junttila, UF-centret, utvecklingsexpert, tfn 0295 020 277

NTM-centralernas överdirektörer

Södra Österbotten, Timo Saari, tfn 0295 028 501

Södra Savolax, Jari Mutanen, tfn 0295 026 830

Tavastland, Tommi Muilu, tfn 0295 025 206

Sydöstra Finland, Satu Mäkelä, tfn 0295 029 147

Kajanaland, Jaana Korhonen, tfn 0295 023 560

Mellersta Finland, Jukka Lehtinen, tfn 0295 024 698

Lappland, Jaakko Ylinampa, tfn 0295 037 199

Birkaland, Juha Sammallahti, tfn 0295 036 210

Österbotten, Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

Norra Karelen, Ari Niiranen, tfn 0295 026 060

Norra Österbotten, Jonas Liimatta, tfn 0295 038 494

Norra Savolax, Tommi Huttunen, tfn 0295 026 655

Satakunta, Marja Karvonen, tfn 0295 022 111

Nyland, Petri Knaapinen, tfn 0295 021 076

Egentliga Finland, Olli Madekivi, tfn 0295 022 899