Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Erityisesti terveysriskit ja Natura-arvot huomioitava VT12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi -YVA-menettelyssä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suunnittelee VT12 parantamista noin 15 kilometrin matkalla Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven välillä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut lausunnolla Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueella. Yhteysviranomaisena toimiva Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue painottaa hankkeen ympäristöohjelmasta antamassaan lausunnossaan, että erityisesti terveysriskit ja alueen Natura-arvot on huomioita tiehankkeen eri toteuttamisvaihtoehdoissa.

Hankkeesta vastaavan (Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue) tulee tarkistaa arviointiohjelmaa yhteysviranomaisen lausunnon mukaan.

Uusia vaihtoehtoja terveysriskien ja Natura-arvojen vuoksi

Arvioitava hanke sijoittuu Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven välille nykyisen valtatie 12 linjan molemmin puolin 15 kilometrin pituiselle alueelle. Hankkeen rakentamisvaiheessa alueella olisi kalliolouhintaa.

Arviointiohjelmassa on esitetty alustavasti kolme eri vaihtoehtoa (VE0+, VE1 ja VE2). Vaihtoehtojen tarkastelua varten 15 kilometrin pituinen hanke välillä Alasjärvi-Huutijärvi on jaettu vaikutusalueen ja valtatien luonteen mukaan viiteen tiejaksoon. Tiejaksoja ja niille ehdotettavia toimenpiteitä tarkennetaan alustavissa yleissuunnitelmissa.

Yhteysviranomaisen lausunnossa edellytetään arviointiohjelmaan lisättäväksi Kirkkojärven tiejaksolle lisävaihtoehtoja erityisesti Natura-arvojen takia.

Hankkeen merkittävien ympäristövaikutusten estäminen ja lieventäminen edellyttäisi todennäköisesti ajonopeuksien alentamista. Kaikkiin hankkeen eri vaihtoehtoihin on perusteltua lisätä arvioitavaksi ja vertailtavaksi (ala)vaihtoehto, jossa tien ajonopeus koko hankealueella tai osalla tiejaksoista olisi alempi.

Kaupunkimoottoritietä suunnitellaan tiiviin asutuksen keskelle

Lausunnossa todetaan, että arviointiselostuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ilmansaasteista ja melusta valtatien 12 läheisyydessä asuville aiheutuvan terveysriskin arviointiin. Suunniteltavan hankkeen aiheuttamaa altistumista ilman epäpuhtauksille ja melulle tule arvioida laajemmin kuin arviointiohjelmassa esitetään. Arvioinnin lähtökohdaksi tulee ottaa sekä nykyinen maankäyttö että ennustettu Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja maankäyttö hankkeen vaikutusalueella.

Tien nykyinen linjaus kulkee osin lähellä tiivistä asutusta. Hankesuunnitelmassa liikennemäärien on ennustettu kasvavan valtatiellä jopa 2,5-kertaiseksi, joten melusta ja ilmansaasteista aiheutuvien terveyshaittojen ehkäiseminen tulee olemaan vaikeaa nykyisellä tielinjauksella.

Altistumisen estämisessä on tarkasteltava suojaetäisyyden jättämistä valtatien ja oikeusvaikutteisilla kaavoilla osoitetun asutuksen väliin, koska se on tehokas tapa ennakolta vähentää altistumista sekä ilmansaasteille että melulle. Myös alhaisemmat ajonopeudet tulee sisällyttää arvioitaviin meluntorjuntatoimiin tien parantamiseen sisältyvien meluaitojen ja -vallien lisäksi.

Lausunto nähtävillä kirjastossa ja internetissä

Yhteysviranomaisen lausunto on yleisön nähtävillä vähintään kuukauden ajan näissä paikoissa:

Lisäksi arviointiohjelma on luettavissa näissä paikoissa:

  • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2,
  • Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1 sekä kirjastoautot
  • Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2
  • Vatialan kirjasto, Vatialantie 2B ja kirjastoauto.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään arviointiohjelmaa, joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Arviointiohjelma sisältää myös suunnitelman, miten osallistuminen arviointimenettelyssä järjestetään. Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle arviointiohjelmasta lausunnon, joka sisältää myös yhteenvedon muiden viranomaisten lausunnoista ja yleisön mielipiteistä.

Toisessa, YVA-selostusvaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista arviointiselostuksen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman lausunnon perusteella. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta. Hankkeesta vastaavan on liitettävä yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/vt12-alasjarvi-huutijarviYVA

Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Ylitarkastaja Leena Ivalo, puh. 0295 036 000, [email protected]

 

 


Regional information