Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Understöd kan sökas för regional främjande av fiskerihushållningen år 2014 (ELY-centralen i Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralernas specialunderstöd för regionala projekt och allmänna understöd för fiskeområdesverksamhet för 2014 kan sökas 16.12.2013 – 31.1.2014 före kl. 16.15. De beviljade anslagen består av fiskevårdsavgifter som fiskare betalat.

Understöd för främjande av fiskerihushållningen beviljas för utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som främjar en hållbar användning och skötsel av fiskevatten samt fritidsfiskerihushållningen. Vi prioriterar projekt vars resultat i stor utsträckning betjänar dem som betalat fiskevårdsavgift samt projekt som främjar målen i den landsomfattande fritidsfiskestrategin eller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbottens fritidsfiskestrategi. Understöd kan sökas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

Vid val av projekt år 2014 prioriteras särskilt:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fiskbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel; i regel dock inte för utsättningar)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • utveckling av fiskeövervakningen (t.ex. övervakningsplaner, utökning av samarbetet eller nya handlingssätt).


Vid beviljande av stöd beaktas projektets verkningseffekt, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Allmänna understöd för fiskeområdesverksamhet kan sökas av fiskeområdena.

I landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten ska ansökningarna skickas till ELY-centralen i Österbottens registratur på adressen: NTM-centralen i Österbotten, PB 131 (Hovrättsesplanaden 19 A), 65101 VASA eller per e-post till adressen [email protected]. Ansökningarna ska lämnas in före 31.1.2014 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningen och ansökningsblanketterna finns på JSMs sidor eller på ELY-centralen i Österbotten.

Ytterligare information: fiskeribiolog Markus Leppikorpi, tfn 0295 028 613.

 


Regional information