Ecological Restoration of Arctic Rivers (ReArc) - Pohjoisten jokien ekologinen kunnostaminen

ReArc -hanke on Kolarctic CBC ohjelman osarahoittama yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kartoittaa ja kunnostaa arktisten jokivesistöjen elinympäristöjä, joihin alueen ihmistoiminta on vaikuttanut heikentävästi. Hankkeen kohdealueena ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimmat osat.

Hankkeen yksi lähtökohta on pohjoisten jokien ekologinen kunnostaminen EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden mukaisesti. Muutoksia pohjoisten virtavesien ekologiseen tilaan ovat aiheuttaneet esimerkiksi uomien suoristaminen tulvasuojelun tarpeisiin tai perkaaminen uittoa varten sekä tieverkoston rakentaminen.

Hankkeessa inventoidaan ja kunnostetaan virtavesiä yhteensä noin 200 kilometriä. Kunnostamistoimenpiteitä ovat esimerkiksi keinotekoisen vaellusesteen poisto, peratun uoman kiveäminen, lohikalojen kutualueiden kunnostaminen. Näiden kunnostamistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa jokien ekologista tilaa, mikä näkyisi esimerkiksi lohikalojen tiheyksien lisääntymisenä alueella. Hyvässä ekologisessa tilassa virtavedet pystyvät paremmin palautumaan niihin kohdistuvista häiriöistä ja sopeutumaan ympäristön muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Hankeen kokonaisbudjetti on 3 milj. euroa ja kesto 4,5 vuotta (2019–2023)

Hankkeen Facebook-sivut

Päivitetty: 20.06.2023