Tamora Oy - Tavattoman hyvä tapamme toimia 

Emme toimi niin kuin muut. Tuotamme pieniä ketteriä tekoja, oivalluksia ja onnistumisia, joilla saa aikaan suurta vaikuttavuutta. Palvelussa tarkoituksenamme on kasvattaa yrittäjän ja yrityksen osaamista niin, että osaamisen kasvu ja oppiminen jatkuu, myös konsultoinnin päätyttyä.

Konsultoinnin sisältö

 • tilanneanalyysi ja tavoitteet 1h
 • konsultointityöpaja 2h
 • yrityksen tiekartta tulevaisuuteen 1h

Konsultoinnin teemana on oman yrityksesi toiminnan kannalta keskeinen haaste. Konsultointi toteutetaan digitaalisessa ympäristössä, jolloin voit olla mukana vaikka mobiililaitteella. Käytämme avoimia työvälineitä niin, että kaikki välineet ja tuotokset jäävät käyttöösi konsultoinnin päätyttyä. Dokumentaatio on aina heti käytettävissä, jolloin saat tuoreena mielessä olevan, reaaliaikaisen tiedon välittömästi hyötykäyttöön. Konsultoinnissa laadimme yritykselle tulevaisuuden tiekartan, jolloin askelmerkit ovat selvillä valmennuksen jälkeenkin.

Muualla verkossa

Konsultoinnin teemat

 • Yrityksessä toiminta ja talous ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Selvitämme miten tämän yhteyden syy-seuraus-suhteet toimivat kunkin yrityksen kohdalla. Tutkimme yhdessä yrittäjän kanssa, miten yrityksellä menee. Mistä rahaa tulee ja mihin sitä kuluu? Mietimme tulevaisuuden ennusteita ja suuntaamme katseen koronan jälkeiseen aikaan. Asetamme talouden tavoitteet ja luomme työvälineet tilanteen jatkuvaan seurantaan. 

  Tehokkaasti talouden johtamisen menetelmin ja työkaluin

  • Talouden nykytilan analysointi myynnin, liikevaihdon,tuloksen ja kassavirran näkökulmista
  • Tavoitteet ja budjetointi
  • Ennustamisen ja eteenpäin katsomisen välineet yrityskohtaisesti rakennettuna ja käytettynä
  • Sähköisen taloushallinnon ratkaisujen käyttöönotto
  • Tilinpäätös ja kirjanpidon raportit sekä niiden yhteinen tulkinta

  Reaaliaikainen talousnäkymä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen

  • Taloushallinto muuttuu välttämättömästä pahasta kiinnostavaksi ja innostavaksi johtamisen kohteeksi
  • Yrittäjä saa käyttöönsä helpot työkalut, joilla hän näkee taloustilanteen joka hetki, digitaalisesti
  • Yrittäjän katse kääntyy perinteisen kirjanpidon taaksepäinkatsovasta raportoinnista tulevaisuuteen ja sen ennustamiseen

   

 • Monilla toimialoilla korona ja sota on vienyt asiakkaat. Vanhatkin asiakkaat ovat alkaneet toimia toisin. Ehkä pysyvästi. Ketkä ovat muuttuneessa tilanteessa yrityksen potentiaaliset asiakkaat? Mikä heidän tilanteensa on? Mistä he hyötyvät? Miten he haluavat yrityksen kanssa toimia? Mikä viesti heitä puhuttelee? Miten myyntiä ja markkinointia voi tehdä tehokkaasti ja tuottavasti digimaailmassa? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen etsimme yhdessä vastauksia. 

  Tuloksia asiakkuusajattelun menetelmin ja työkaluin

  • Myynnin ja asiakkuuksien analysointi
  • Asiakassegmentointi ja -profilointi koronajälkeistä aikaa ajatellen
  • Tavoiteltava asiakaskokemus ja keinot sen saavuttamiseen
  • Uusasiakashankinnan ja asiakkuuden hoidon toimintamallit asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa
  • Pieni brändikirja 
  • Digimarkkinoinnin tiekartta ja vuosikello
  • Sosiaalisen median strategia/toimintasuunnitelma

  Uudistamme yrityksen myynnin ja markkinoinnin digiaikaan - yhdessä 

  • Yritys on tunnistanut potentiaaliset asiakkaat uudessa maailmassa ja tietää miten heidät tavoittaa
  • Yrityksen markkinointiviesti asiakkaille on kirkas ja keinot sen näkyväksi tekemiseen tiedossa
  • Sosiaalinen media ja digimaailman ratkaisut on valjastettu yrityksen myyntiin ja markkinointiin
  • Uusi suunta ja askelmerkit ovat selvät ja niitä on jo yhdessä kokeiltu
 • Mitä minä ja yritykseni tavoittelemme? Mitkä ovat resurssimme? Muotoilemme yhdessä liiketoiminnan kasvun tiekartan. Tai jatkuvuuden. Tai yksinkertaisesti vaikka tilat ja toiminnot ekologisen matkailun tai diginomadien vaatimuksia vastaavaksi. Kaikille yrityksille juuri sitä, mistä ne hyötyvät. Täsmällisesti. 

  Tehokkaasti palvelumuotoilun menetelmin ja työkaluin

  • Välineenä Muutosmuotoilijan matka sekä fyysisenä että verkkovierailuna. Matkasta syntyy asiakas- ja toimintaympäristöymmärrystä lisäävä dokumentti kehittämistyön pohjaksi
  • Muutosmuotoilutyöpajat, joissa yrityksen resursseja muotoillaan yhdessä learning by doing periaatteella
  • Digitaalisten ja sosiaalisen median välineet ja niiden käyttöönotto yrityksen tilanteen mukaan 

  Uudistamme yrityksen palvelut koronan jälkeiseen aikaan - yhdessä 

  • Yritys tunnistaa tärkeimmät postkoronaalisen ajan markkinat ja asiakkuudet ja saa palvelunsa muotoiltua kasvun elementeiksi 
  • Yrittäjän luottamus tulevaisuuteen halu kasvaa rakentuu realistisesti omien tunnistettujen vahvuuksien varaan 
  • Yrityksen omat resurssit ja palvelut muotoillaaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvun eväiksi visuaaliseksi dokumentiksi 
  • Yrityksen mainekuva sekä markkinoilla että työnantajana nousee seuraavalle tasolle
 • Korona on muuttanut toimintaympäristöä  niin rajusti, että on etsittävä yhdessä uudet lääkkeet. Tunnistettava mitä hyviä asioita on ja vahvistettava niitä. Etsittävä kipupisteet ja niihin ratkaisukeinot. Usein rahoitusmallitkin. Jokaiselle yritykselle yksilöllisesti. Rakennettava kestävä silta yli koronan. Usein se vaatii jotakin muutoksia - melko pienetkin voivat olla ratkaisevia. Löydämme ne yhdessä!

  Tehokkaasti liiketoiminnan johtamisen keinoin 

  • Talouden perusteellinen analysointi -  mikä tuo rahaa ja mihin sitä menee, mistä löytyy pelivaroja
  • Liiketoiminnan analyysi asiakkaiden, tuotteiden, palveluiden, toimintatapojen, osaamisen ja henkilöresurssien näkökulmasta
  • Laajennettu SWOT vahvuuksien vahvistamiseksi ja mahdollisuuksien käyttämiseksi, myös uhkien torjumiseksi ja heikkouksien taklaamiseksi
  • Jatkuvuuden strategiakartta koronan jälkeiseen aikaan 

  Rakennamme sillan yli koronan - yhdessä 

  • Yrittäjälle tulee varmuus halusta jatkaa liiketoimintaa ja kehittää yritystä koronan jälkeistä aikaa ajatellen
  • Näkymä konkreettisiin tekoihin - miten matka kohti parempaa tulevaisuutta saadaan vauhtiin
  • Tuki ja turva ensimmäisten, usein kaikista ratkaisevimpien askeleiden ottamiseen
 • Yrityksillä ei kenties koskaan ole ollut suurempaa tarvetta tulevaisuustaidoille kuin nyt. Millainen toimintaympäristö meille on aukeamassa, kun raaka-aineiden hinnat nousevat ja korona on tehnyt kenties pysyviä muutoksia asiakkaiden käyttäytymiseen? Silti yritysten on joka päivä uskallettava tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, joista osa kantaa hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen. Miten nähdä ja tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuuksia? Miten katsoa asioita näkökulmista, jotka poikkeavat totutuista?

  Uteliaasti tulevaisuutta tutkien

  • Laajennettu SWOT
  • Skenaariotyöskentely vaihtoehtoisten mahdollisten tulevaisuudenkuvien tunnistamiseen ja sanoittamiseen
  • Strategiakartta oman yrityksen tulevaisuudenkuvan ja reitin kirkastamiseen
  • Sitran megatrendit ja niiden peilaaminen muuttuneeseen maailmaan  ja omaan yritykseen
  • Nopeat kokeilut uusien ratkaisujen löytämiseksi

  Mahdollisuudet ja vaihtoehdot - kestävä reitti niitä kohti

  • Yrityksessä on rohkeutta ja uskallusta pysähtyä mahdollisuuksien äärelle ja malttia hahmotella erilaisia vaihtoehtoja ennen reittivalintoja
  • Yrityksessä on osaamista ja taitoa realisoida tunnistetut mahdollisuudet konkreettiseksi liiketoiminnaksi ja euroiksi kassaan, näin varmistaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus tästä hetkestä tulevaan.
 • Vastuullisuus on noussut merkittäväksi kilpailuedun tuojaksi. Kuluttajat, yritykset ja julkinen sektori ovat nostaneet vastuullisuuden yhdeksi ratkaisevaksi arvoksi omassa toiminnassaan. Se näkyy myös niiden valitessa kumppaneita tai palveluntuottajia. Sosiaalinen vastuu. Ympäristövastuu. Taloudellinen vastuu. Kaikkien pitää olla kunnossa. Aidosti eikä vain paperilla. Mitkä ovat yrityksen omat valinnat ja periaatteet vastuullisuuden toteuttamisessa? Miten vastuullisuus valjastetaan kasvun kiihdyttäjäksi?

  Vastuullisuuden kehittämisen menetelmiä ja työkaluja

  • Vastuullisuuden osa-alueiden nykytilanteen analysointi ja kilpailuetua tuottavien kehityskohteiden tunnistaminen
  • Innostavan ja yritystä hyödyttävän vastuullisuuden tavoitetilan määrittäminen
  • Vastuullisen toiminnan periaatteiden juurruttaminen kestävän kehityksen varmistamiseksi
  • Selkeän tiekartan luominen tavoitetilan saavuttamiseksi laadun kehittäminen huomioiden
  • Vastuullisuuden näkyväksi tekeminen yrityksen markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa

  Vastuullisuudesta ja laadun kehittämisestä kilpailuetua tulevaisuuteen 

  • Yritys hyödyntää vastuullisuuden ja laadukkaan toiminnan mahdollisuudet liiketoiminnassa
  • Yrityksen maine luotettavana ja vastuullisena toimijana kehittyy markkinoilla, sidosryhmien keskuudessa
  • Yritys vetää puoleensa osaavaa työvoimaa
  • Yritys tuo vastuullisella toiminnalla elinvoimaa Lappiin pitkällä aikavälillä
 • Yrittäjän kuormittuminen ja jaksamisen haasteet ovat henkilökohtaisia, samoin ratkaisukeinot. Pureudumme tilanteeseen ja siihen mikä koronan tai Ukrainan sodan keskellä erityisesti kuormittaa. Taloushuolet, työvoiman puute, osaamisen rajoitteet, terveys? Tunnistamme olennaisimmat ja mietimme ratkaisut, joita yrittäjä lähtee itse kokeilemaan. Kestävään ratkaisuun ei riitä, että vaan jotenkin jaksaa aamusta iltaan ja päivästä toiseen. On löydettävä sisäinen palo ja työnilo. Yrityksen tärkein resurssi on kuitenkin yleensä yrittäjä. 

  Hyvinvointia monipuolisin menetelmin ja työkaluin

  • Yrityksen kokonaistilanne ja yrittäjän oma rooli
  • Koronan ja Ukrainan sota - mikä johtuu kerrannaisvaikutuksista, mikä jostain muusta
  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Omien sisäisen motivaation lähteiden vahvistaminen
  • Kuormitustekijöiden ja palautumismekanismien tunnistaminen 
  • Työnilon ja innostuksen tiekartta

  Uutta virtaa ja energiaa, motivaatiotakin - kestävästi 

  • Yrittäjä on löytänyt itselleen sopivat keinot johtaa omaa työtään niin, että yrittäminen on taas iloista, innostunutta ja intohimoistakin
  • Olennaisimpiin voimavarojen haasteisiin on löytynyt konkreettisia ratkaisupolkuja
 • Koronan jälkeen on aika pysähtyä ja katsoa digitaalisuuden kehittämisen mahdollisuuksia laajemmin. Missä on hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tuottavuuden kehittämiseen digiratkaisujen avulla. Tunnistamme yhdessä olennaisimmat kehittämisen paikat, tutkimme ratkaisuvaihtoehdot ja laadimme askelmerkit yrityksen seuraavaan digiloikkaan. Varmistamme myös henkilöstön digiosaamisen. 

  Menetelmänä hyötyjen arviointi ja priorisointi

  • Tutustuminen yrityksen digitalisoinnin nykytilanteeseen ja tavoitteisiin
  • Digikehittämisen työpajoissa yrityksen prosessit ja niiden digitalisoinnin mahdollisuudet ja saavutettava hyöty
  • Kehittämiskohteiden valinta ja priorisointi
  • Ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen ja arviointi
  • Maksuttomien pilvipalveluiden kokeilut
  • Digiratkaisujen käyttöönoton tiekartta ja ensimmäisten toimenpiteiden toteuttaminen
  • Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen

  Toimivat digiratkaisut heti ja koronan jälkeiseen aikaan 

  • Yritys on tunnistanut digimaailman  mahdollisuudet postkoronaalisessa ajassa menestyäkseen
  • Tuottavuuden kannalta vaikuttavimmat ratkaisut on tunnistettu ja niille on laadittu etenemisen tiekartta
  • Ensimmäiset konkreettiset askeleet digitaalisuuden kehittämisessä on otettu ja niiden onnistumista ja hyötyjä on arvioitu
Oikopolut

Tutustu Tamoran konsultteihin ja heidän osaamiseensa

 • Autan toteuttamaan yritysjohdolle ja koko henkilöstölle helposti hahmotettavaa talousraportointia ja - ennusteita, jotka kääntävät katseen tulevaan. Mikä siellä on olennaista? Miltä postkoronaalinen aika näyttää yrityksen talouden näkökulmasta? Miltä yrittäjä haluaa sen näyttävän? Ja mitä keinoja on käytettävissä. 

  Taloushallinto, Budjetointi, Talousraportointi, Sähköiset ratkaisut

  Sauli Käyhkö

 • Digitalistina, koodarina ja konsulttina autan kehittämään verkkokauppaa tai verkkosivuja sekä esim. automatisoimaan hallinnon rutiineja. Etsimme yrityksellesi tarkoituksenmukaiset digiratkaisut eri tilanteisiin. Oma yrittäjätaustani takaa yrittäjän maailman ymmärryksen myös digitaalisuuden kehittämiseen. 

  Digiratkaisut, Verkkosivut, Markkinointi

  Tom Himanen

 • Intohimonani on tunnistaa yritysten toiminnan kehityskohteita ja muotoilla ne tehokkaiksi, asiakaslähtöisiksi ja yritysten resursseja säästäviksi. Tiedän miten toimia digitaalisessa maailmassa laajan näkyvyyden saavuttamiseksi. Kustannustehokkaasti. Rakennan yrityksille siltoja yli koronan näkemällä vahvuudet ja mahdollisuudet ja yhdistämällä ne liiketoiminnaksi.

  Palvelumuotoilu, Asiakkuudet, Resurssien suuntaaminen, Some

  Saara Utti

 • Vastuullisuus on noussut merkittäväksi kilpailuedun tuojaksi. Tunnistan vastuullisen yritys- toiminnan mahdollisuudet ja osaan hyödyntää niitä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä kilpailuedun saavuttamiseksi. Supervoimani on myös juurruttaa liiketoimintaan laadun kehittämisen toimintamalleja, jotka varmistavat yrityksen kehittymisen tulevaisuudessa.

  Taloudellinen vastuu, Mainekuva, Sparrausklinikka, Kestävä kehitys

  Riku Jalonen

 • Yrityksen tärkein resurssi on usein yrittäjä itse. Miten sen resurssin toimintakyvystä ja hyvinvoinnista on huolehdittava? Innostava ja empaattinen valmentaja, jonka lempeän olemuksen takaa paljastuu todellinen ohjauksen ja kannustuksen ammattilainen. Haastan yrittäjät pysähtymään ja autan näkemään fyysisen ja psyykkisen kokonaiskuvan. Koko elämä pelissä.

  Hyvinvointi, Työnilo, Vahvuudet voimavaroiksi

  Hanna Hutka

 • Minun maailmassa asiakas on aika ykkönen. Kuka on yrityksen asiakas nyt? Entä koronanjälkeisessä ajassa? Tiedän miten vaikuttava asiakaskokemus saadaan aikaan ja miten se valjastetaan palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Miten somesta otetaan kaikki irti. Miten asiakkaan tilanne saadaan selville, jotta osataan viestiä hänelle hyödyllisiä asioita. 

  Markkinointi, Asiakaskokemus, Segmentointi, Myynnin analyysit

  Mikko Toiviainen

 • Katson yhdessä yrityksen kanssa tulevaan. Minulla ei ole kristalli- palloa, mutta on kyky nähdä mahdollisuuksia ja tarttua niihin luovalla ja innovatiivisella otteella. Nopeat kokeilut, joissa asiakas on kaiken keskiössä, auttavat löytämään suunnan silloin kun kukaan ei tiedä mikä olisi oikea tai edes paras ratkaisu. Löydän kokeilun paikat ja autan niiden toteuttamisessa.

  Kokeiluilla kehittäminen, Some, Tulevaisuustaidot, Muutosmuotoilu

  Tom Hagelberg

Päivitetty: 08.12.2022