Navigointivalikko
EMRA – Environmental Planning, Measures and Restauration Actions in Regulated Water systems, Swedish-Finnish Cross-Border-project in the Arctic Region

EMRA – Environmental Planning, Measures and Restauration Actions in Regulated Water systems, Swedish-Finnish Cross-Border-project in the Arctic Region

 

 

Ruotsalais-suomalaisen EMRA- hankkeen tavoitteena on parantaa vesistöjen tilaa, ennallistaa vesielinympäristöjä virtavesissä, selvittää taimenkantojen geneettistä monimuotoisuutta sekä tiivistää kansainvälistä yhteistyötä. Yhtenä hankkeen osa-alueena on laatia kulttuurihistoriallinen selvitys siitä, millainen merkitys purotaimenella on ollut entisaikojen asukkaille Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Hanketta koordinoi Ruotsissa Länsstyrelsen i Norbottens Län (LST) ja Suomessa Lapin ELY- keskus. Hankkeessa ovat mukana myös Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Kemijoki Oy ja Vattenfall. Hankealueeseen kuuluu Suomessa alisen Kemijoen vesistö sivujokineen Rovaniemeltä aina Isohaaran voimalaitospatoon saakka. Hanke alkoi 01.08.2019 ja päättyy 31.7.2022.

Hankkeessa kartoitetaan 12 Kemijoen alaosalle laskevan sivujoen ekologiset tilat, ihmistoiminnan vaikutukset sekä kunnostustarpeet. Kartoitusten pohjalta laaditaan neljälle joelle kokonaisvaltaiset kunnostussuunnitelmat ja toteutetaan pilottikohteille kunnostustoimia. Pilottikohteiden kunnostustoimet ovat pienimuotoisia kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostuksia tai pienten keinotekoisten vaellusesteiden poistamista tai ohittamista. Metsähallituksen ja Länsstyrelsen i Norrbottens Länin osaamista voidaan hyödyntää kartoituksissa ja kunnostustoimissa.

Kunnostettavien sivujokien valuma-alueille laaditaan yhteistyössä maanomistajien kanssa luonnonhoitosuunnitelmia, joilla vähennetään erityisesti metsäojitusalueiden vesistökuormitusta. Suunnitelmat pyritään laatimaan siten, että ne voidaan toteuttaa luonnonhoitohankkeina kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisella (Kemera) tuella tai muulla rahoituksella. Jokien ja valuma-alueiden kartoituksista, suunnitelmista ja kunnostuksista yksityismailla vastaa Lapin ELY-keskus.

Kartoitusten tueksi on laadittu kaikille avoin karttakysely. Kyselyyn vastaamalla voi ilmoittaa vaellusesteistä tai metsäojista, joiden vesiensuojelussa on ongelmia:

Taimenen geneettisestä selvityksestä vastaa Luonnonvarakeskus (LUKE). Hankkeessa tutkitaan, onko Kemijoen patoaminen ja merivaelluksen katkeaminen vaikuttanut latvavesien taimentiheyksiin ja taimenen geneettiseen monimuotoisuuteen. LUKE kerää kalastonäytteet yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Hankkeessa pyritään kartoittamaan kokonaisvaltaisesti Kemijoen alapuolisen vesistön ongelmakohtia ja luomaan ratkaisuja vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden elinolojen parantamiseksi. Hankeen toimet ulottuvat niin yksityisille- kuin valtion alueille.

Hankkeen budjetti on 3 154 410 euroa, josta Suomen osuus on 1 440 355 euroa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston INTERREG Pohjoinen ohjelman rahoittama. Hanketta rahoittaa lisäksi Lapin Liitto, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Kemijoki Oy, Vattenfall ja Länsstyrelsen i Norrbottens Län.

Yhteystiedot:

Projektikoordinaattori Timo Lettijeff
timo.lettijeff(at)ely-keskus.fi, puh: +358 295 037 055

Suunnittelija Reeta-Maria Peteri
reeta-maria.peteri(at)ely-keskus.fi, puh: +358 295 037 009

Päivitetty: 02.05.2022