Koordinoiden kohtaantoon

Kohtaanto-ongelma yleisimmin tarkoittaa tilannetta, jossa avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät eri syistä kohtaa. Ongelman taustalla voidaan havaita muun muassa osaavan työvoiman saatavuuden haastetta, yritysten rekrytointiosaamisen kehittämistarvetta tai vaikkapa eri työnhakijaryhmien haasteellista pääsyä työmarkkinoille.Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hankkeessa on kerätty käytännön tietoa ratkaisuista kohtaannon haasteisiin. Työttömille työnhakijoille suunnattujen työllisyyskokeiluiden eli pilottien kautta on etsitty ratkaisuja erityisesti palvelurakenteen näkökulmasta.

Kohtaannon pilottien ja niistä saatujen havaintojen kautta voidaan todeta, että laajojenkin rakenteellisten haasteiden tilanteessa voidaan löytää ketteriä ja joustavia ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. Yhdistämällä eri toimijoiden tietoutta ja palveluja ja luomalla aitoja kohtaamisia palvelujen eri vaiheissa voidaan edistää työllisyyttä haastavassa työmarkkinatilanteessa

 

Kohtaanto-ongelmista kohtaannon ratkaisuihin -konseptissa keskitytään ensisijaisesti siihen, miten palvelut suunnitellaan ja toteutetaan sekä kuinka palvelurakenteemme vastaa toimialojen ja työtä etsivien tarpeisiin.

 

 

Yhteensovitettu palvelurakenne edistää niin yksilön työllistymistä kuin yleisemmin osaavan työvoiman saatavuutta Lapissa. Hankkeen pilotit toimivat tukipalveluna eri tahojen kohtauttajina, tuoden konkreettisesti yhteen eri toimijat. Jokainen pilotti oli omanlainen tukipalvelunsa (toimialan tutustumisvalmennus, korttikoulutus, alanvaihtoon keskittyvä valmennus) hyödyntäen kuitenkin yhtenäisesti samoja kohtauttamisen tukitoimenpiteitä: aidot kohtaamiset, yhdessä tekeminen ja vertaistuki, hyvinvoinnin tukeminen ja konkreettiset osaamisen kehittämisen työkalut.

 

Käytännön kokeiluja - kohtaannon pilotit työnhakijoille

Koordinoiden kohtaantoon -konseptin laadintaa varten on toteutettu neljä pilottia työttömille työnhakijoille. Uudenlaisilla palvelukokeiluilla on etsitty ratkaisuja, joilla tuetaan työllistymisen haasteita kohtaavia ihmisiä työllistymisessä.

1. Selkokielinen matkailualan tutustumisvalmennus

Palvelussa maahanmuuttaneet tutustuivat matkailualan työpaikkoihin ja -tehtäviin selkosuomella toteutettavassa valmennuksessa. Palvelun toteutti joulukuussa 2022 Vimma Devotion (Jaana Kovanen). Kannustavassa ohjauksessa vieraskielinen työtön työnhakija ja alueen potentiaalinen työllistäjä aidosti kohtasivat toisensa. Työnhakijalla oli mahdollisuus kielellisen tuen avulla tutustua matkailualan työtehtäviin ja osaamistarpeisiin sekä samalla tuoda esiin omaa osaamistaan työpaikkavierailuilla. Työnantajalla puolestaan oli mahdollisuus kohdata kasvokkain potentiaalinen työntekijä ja tuoda esille, mitä osaamista matkailualan tehtävät tänä päivänä vaativat.

Tutustumisvalmennus sai kannustavaa palautetta niin palveluntuottajalta kuin osallistujilta. "Räätälöityjä työllisyyden palveluja tarvitaan. Olen pystynyt viemään yksilöllisiä tavoitteita eteenpäin", (Jaana Kovanen). "Kiitos, näimme paikkoja, joihin emme olisi itse päässyt", "Keskustelimme monien johtajien kanssa", "Sain työpaikan!" (asiakaspalaute).

▶ YLEn uutinen matkailualan selkosuomella toteutettavasta valmennuksesta (avautuu YLEn sivulla)

2. Selkokielinen, tuettu korttikoulutus

Palvelun tavoitteena oli selkosuomella järjestettävien korttikoulutusten (hygienia- ja anniskelupassi) kautta edistää osallistujien työllistymismahdollisuuksia. Rovaniemellä ja Kemissä toteutetut koulutukset sisälsivät osallistujan kielitaitotason ja työllistymistarpeen alkukartoituksen, selkosuomella toteutettavan korttikoulutuksen ja testin, paikallisia yritysvierailuja sekä henkilökohtaista ohjausta työllisyyden tai kouluttautumisen tukemiseksi. Palvelun toteutti Redu Edu Oy

"Kielitaito on iso este tentin läpäisylle, ei ammattiosaaminen. Yritysvierailut olivat hyviä, voi käytännössä näyttää hygienian kannalta kohteita. Osa aikoi myös kysyä töitä yrityksestä." (Hannu Pekkala, kouluttaja)

Selkokielisille palveluille on kasvava tarve (avautuu LinkedInissä)

3. Kokeneiden osaajien (55+) valmennus

Yli 55-vuotiaiden työnhakijoiden osaamista ja työllistymistä on vahvistettu hyvinvointiin ja aitoihin kohtaamisiin painottuvassa valmennuksessa. Arctic Career Oy:n toteuttamassa valmennuksessa Rovaniemellä ja Meri-Lapin alueella pureuduttiin kokeneiden osaajien vahvuuksien tunnistamiseen ja osaamisen parempaan hyödyntämiseen. Yhdessä ohjaajan ja ryhmän kanssa haettiin erityisesti asiakaspalvelualan uusia työmahdollisuuksia, piilotyöpaikkoja ja rohkeutta alan vaihtoon. Intensiivinen viiden päivän valmennus sisälsi yhteisiä ruokailuhetkiä, tutustumista alan työllistäjiin ja työtehtäviin sekä uusien työnhakutaitojen kehittämistehtäviä. 

Palvelu sai erinomaista palautetta osallistujilta: " Kiitos erinomaisesta valmennuksesta, se oli voimaannuttavaa ja antoisaa." Osallistujat saivat palautteen mukaan valmennuksessa "ideoita, vertaistukea ja ikärasismin oireiden lievitystä." Ohjaajan mukaan palvelukokeilu oli toimiva. "Sain toimia ikään kuin personal trainerinä osallistujille" (Heidi Alariesto, Arctic Career Oy). 

4. Kohtaamisesta työpaikalle kiinnittymiseen -valmennus

Maahanmuuttaneille tarjotussa palvelussa kohtautettiin työnhakija ja työnantaja henkilökohtaisen valmennuksen avulla. Rouhea Oy:n (Sari Juntunen) toteuttamassa palvelukokeilussa kartoitettiin henkilökohtaisesti työnhakijan kielitaito, osaaminen ja tarve lisäosaamiselle. Samalla kartoitettiin avoimia työpaikkoja, joihin olisi mahdollista työllistyä täsmäkielitaidolla. Palveluun osallistuville tarjottiin henkilökohtaista ja läsnäolevaa palvelua sellaisissa paikoissa, joihin heidän oli luonteva tulla.  

Kokeilussa havaittiin muun muassa, että "yritykset tarvitsevat perehdyttämisen tukena työntekijöiden kielikoulutusta sekä pidennettyjä rekrytointeja, joissa työn tekemisen kautta nähdään soveltuvuus tehtävään". Toisaalta maahanmuuttajataustainen työnhakija "tarvitsee selkeän kuvan siitä, millainen kielitaito pitäisi olla minkäkin toimialan tehtäviin".  (Sari Juntunen, Rouhea Oy)

 

Päivitetty: 20.09.2023