Suomen, Norjan ja Venäjän yhteistyö raja-alueen ympäristöhaasteissa -hanke

Suomen, Norjan ja Venäjän yhteistyö raja-alueen ympäristöhaasteissa -hanke (Trilateral Cooperation on Environmental Challenges in the Joint Border Area) toteutettiin vuosina 2011–2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vetämänä. Hankkeen päärahoittajana toimi EU Kolarctic ENPI CBC -ohjelma. Hankkeen tutkimusten tarkoituksena oli havainnollistaa ihmistoiminnan vaikutuksia ja arvioida vesiympäristöjen tilaa. Mukana oli ympäristöalan tutkijoita ja viranomaisia kaikista kolmesta maasta.

Hankealue käsitti Inarijärven ja Paatsjoen vesistöalueet. Raja-alueen luonnonympäristössä merkittävimmät muutokset aiheutuvat Venäjän Petsamossa sijaitsevien Nikkelin ja Zapoljarnyin taajamien kaivos- ja metalliteollisuudesta. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos tulee osaltaan vaikuttamaan yhä enemmän ympäristöön. Paatsjokeen vaikuttaa suuresti myös joen säännöstely vesivoimaa varten.

Hankkeen toimenpiteet

  • Nikkelin ja Zapoljarnyin teollisuuden rikkidioksidi- ja raskasmetallipäästöjen, niiden leviämisen ja laskeuman mallinnus ja Kuolan niemimaalla tapahtuvaa ilmastonmuutoksen havainnointi pitkistä ilmastomuuttujien aikasarjoista.
  • kansallisten ja kansainvälisten ekologista tilaa ja ympäristöterveyttä mittaavien luokittelujen vertailu ympäristömuutosten arvioinnin yhtenäistämiseksi.
  • selvitys jokihelmisimpukoiden käyttömahdollisuuksista saastumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten mittareina pienissä joissa.
  • selvitys haitta-aineiden, säännöstelyn ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista Paatsjoen ja Inarijärven ekologiseen tilaan.
  • Paatsjoen vesistöaluetta ympäröivien pienten järvien seurantaverkon arviointi ja kehitys
  • tiedotus hankkeesta ja sen tuloksista raja-alueen asukkaille ja päättäjille, ympäristötiedon levitys mm. julkaisemalla ympäristökasvatuksellinen kirja Rajakoskella, Venäjällä.


Kartta hankealueesta.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Ilona Grekelä puh. 0295 037 302

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty