Navigointivalikko
VAR Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan arvokkaiksi maisema-alueiksi

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan arvokkaiksi maisema-alueiksi

(Tätä sivua ei enää päivitetä, koska hanke on päättynyt)

Suomessa on vuosina 2010 - 2014 tehty maakunnittain maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi. Työtä on ohjannut ympäristöministeriön MAPIO-työryhmä.

Vuonna 1995 valtioneuvoston vahvistamien 156 valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksia ja arvoluokkia on tarkistettu sekä myös kokonaan uusia alueita on esitetty. ELY-keskukset ovat alueellisessa yhteistyössä tuottaneet maakunnalliset ehdotukset. Näistä MAPIO-työryhmä on koonnut valtakunnallisen selvityksen ja ehdotuksen Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.

Hallintolain mukaisesti ehdotuksesta järjestettiin kuuleminen 18.1.-19.2.2016.

MAPIO-työryhmä pyysi keskeisiltä sidosryhmiltä myös lausunnon ehdotuksesta. Kuulemisen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee esityksen valtioneuvoston päätettäväksi.

Lisätietoa:
kuultavana ollut ainesto: www.ym.fi/maisemakuuleminen

Maakunnalliset ehdotukset: www.maaseutumaisemat.fi

Monipuolisia viljelymaisemia, kyliä ja luonnonalueita

Päivitysinventoinneissa on keskitytty maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Keskeisiä ovat olleet perinteisessä asussa säilyneet elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Myös maisemanähtävyyksiä on selvitetty.

Inventoinneissa on tutkittu alueen luonnonpiirteet, kulttuuripiirteet sekä maisemakuva ja -rakenne. Inventointityön alkuvaiheessa kysyttiin ehdotuksia uusiksi maisema-alueiksi kaikille avoimen internet-kyselyn kautta. työmenetelminä ovat olleet kartta- ja paikkatietotarkastelut, kyselyt, tietojen kerääminen kirjallisista lähteistä sekä maastokäynnit. Inventointien rinnalla on Satakunnassa valmistunut myös maisema-alueiden äänimaisemallisia tekijöitä tarkasteleva raportti, jossa on pohdittu äänimaiseman merkitystä arvoluokitustekijänä.

Aluerajausten vahvistaminen

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaukset vahvistetaan valtioneuvoston päätöksellä kaikkien maakuntien osalta vuoden 2016 aikana. Alueet ovat valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainittuja inventointeja, jotka otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.

Maakuntakaavoituksessa osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet huomioidaan kuntien yleis- ja asemakaavoissa maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden osalta kuuleminen tapahtuu jatkossa maakuntakaavoituksen yhteydessä.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaat maisema-alueet

Seuraavassa luettelossa esitetyt kartat ovat alueella ELY-keskuksen ja maakuntaliittojen yhteistyönä laaditun ehdotuksen mukaisia (liitekartat on päivitetty 1.7.2014). Kuultavana olevassa, MAPIO-työryhmän valmistelemassa aineistossa on joitakin muutoksia ehdotukseen nähden.

Tausta-aineistoa Harava-kyselyyn:

Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat, liitekartat

(n. 1,0 - 2,0 Mt/pdf)

Eurajoen kulttuurimaisema__L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Harjunpäänjoen kulttuurimaisema__L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Hiirijärven kulttuurimaisema__L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Jämijärven kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Karvian kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Karvianjokilaakson kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Kodisjoen kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Lattomeren kulttuurimaisema_kokoalue_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Leistilänjärven kulttuurimaisema L1: Kulttuuri- ja luontoarvot.pdf
Loimijoen kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Luvianlahden kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Panelian kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Vuojoki-Linnamaa kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf

Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaat, liitekartat

(n. 1,5 - 2,0 Mt/pdf)

Ahlaisten kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvot.pdf
Eura-Kiukainen kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvot.pdf
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema_kokoalue_L1_kulttuuri- ja luonnonarvot.pdf
Köyliönjarven kulttuurimaisema__L1_kulttuuri- ja luonnonarvott.pdf
Leistilän aukean viljelymaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvot.pdf
Vihteljärvi_Riihonlahti_kulttuurimaisema_L1_kulttuuri- ja luonnonarvot.pdf
Yyterin_maisemanähtvyys_L1_kulttuuri- ja luonnonarvot.pdf

 
Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat, lomakkeet

​​​​​(n. 200 kt/pdf)

Eurajoki.pdf
Harjunpäänjoen km.pdf
Hiirijärvi.pdf
Jämijärvi.pdf
Karvian km.pdf

Karvianjokilaakso.pdf
Kodisjoen km.pdf
Lattomeri.pdf 
Leistilänjärvi.pdf
Loimijoki.pdf

Luvianlahti.pdf 
Panelia.pdf
Vuojoen km.pdf

Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaat, lomakkeet

(n. 200 kt/pdf)

Ahlainen.pdf
Eura_Kiukainen.pdf
Kokemäenjokilaakso.pdf
Köylinjärven_km.pdf
Leistilanaukea.pdf
Vihteljarvi_Riihonlahti.pdf
Yyteri.pdf

  
Varsinais-Suomen maakunnallisesti arvokkaat, liitekartat

(n. 1,0 - 3,0 Mt/pdf)

Bogsböle-Nordvikin kylämaisemat_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Lempilänjokilaakson-Halikonlahden maisema_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Häntälän notkojen kulttuurimaisema_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Iniö-Keistiön kulttuurimaisemat_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Kiskon-Kiikalan kulttuurimaisema_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Koski-Muurla-Romsila_1_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Kuusiston linnan ympäristö_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Loimijoen kulttuurimaisemat_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Naantaln aukko_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Niinijoen Mellilän ja Loiman viljelylakeudet_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Nousiaisten ja Hirvijoen kulttuurimaisema_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvot.pdf
Paimionjoen ja Someron järviketjun ja Härkätien kulttuurimaisema_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Putsaari_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Pyhärannan kylämaisemat_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Saaristomeren kulttuurimaisema Jungfruskär_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Saaristomeren kulttuurimaisemat_Högsåra_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Saaristomeren kulttuurimaisemat_Tunnhamn_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Sauvon kulttuurimaisema_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Savijokilaakso_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Täydennys Venäjän-Myllynkulma_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf
Salaisten kulttuurimaisema_L1_Kulttuuri- ja luonnonarvo.pdf

Varsinais-Suomen valtakunnallisesti arvokkaat, liitekartat

(n. 1,5 - 3,5 Mt/pdf)

Airisto-Pukinsalmen merimaisema_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot_kokoalue.pdf
Aurajokilaakso_L1_Kulttuuri- ja luontoarvo_kokoalue.pdf
Halikonjokilaaksoi_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot_koko alue.pdf
Laitilan lakeus_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot.pdf
Mynälahti_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot.pdf
Paimionjokilaakso_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot_kokoalue.pdf
Perniön viljelysmaisemat_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot_koko alue.pdf
Ströömin meriväylä_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot_kokoalue.pdf
Uskelanjokilaakso_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot_kokoalue.pdf
Utö-Berghamn ulkosaariston merireitti_L1_Kulttuuri- ja luontoarvot_kokoalue.pdf


Varsinais-Suomen valtakunnallisesti arvokkaat, lomakkeet

(n. 50 kt/pdf)

Aurajokilaakso.pdf
Laitilan lakeus.pdf
Mynälahti.pdf
Paimionjokilaakso.pdf
Perniön viljelysmaisemat.pdf
Ströömin meriväylä.pdf
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot.pdf
Utö-Berghamn ulkosaariston merireitti.pdf ​​​
Airiston-Pukinsalmen merireitti.pdf

Päivitetty: 30.03.2022