Luontoselvitysten laatiminen

Isoapollo, perhonen

Luontoselvityksen laatiminen aloitetaan olemassa olevan tiedon, kuten kasvillisuusinventointien ja linnustoselvitysten keruulla.  Näin saadaan selville, mitä alueesta jo tiedetään ja mitä asiantuntijat tulee vielä inventoida maastossa. Yksinomaan olemassa olevan tiedon kokoaminen ilman käyntiä paikalla ei yleensä riitä.

Hankealuetta ja sen lähialuetta koskevia luontotietoja on saatavilla monista lähteistä, muttei kootusti yhdestä paikasta. Tietoja saa mm. viranomaisten rekistereistä (mm. laji.fi) sekä aiemmista selvityksistä.

Luontoselvityksessä on kiinnitettävä huomiota menetelmän oikeellisuuteen (esim. oikea selvitysajankohta, otosten määrä, teknisesti oikea suoritus, lajiston tuntemus). Nämä on otettava huomioon jo työn suunnitteluvaiheessa. Selvityksen tekijän on oltava aiheeseen perehtynyt, kokenut ja soveltuvan koulutuksen saanut. Tekijän on tunnettava hyvin kohteensa kasvi- ja eläinlajit, luontotyypit, osattava tarvittaessa hahmottaa mahdolliset ekologiset yhteysalueet sekä osattava ilmaista tulokset selkeästi. 

Selvityksessä painopiste on niissä kohteissa, jotka ovat keskeisiä alueen luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä ja joihin kohdistuvia vaikutuksia halutaan selvittää. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit on syytä suoraan suojeltuna selvittää tarkasti alueilla joissa maankäyttö muuttuu.

Tuoretta tietoa selvitysten laatimisesta

Selvityksiä ja ohjeita

Luonnonmukainen vesirakentaminen (helda.fi)

Vuollejokisimpukka ja meriuposkuoriainen uhanalaisia lajeja (Varsinais-Suome ELY-keskus, tiedote 15.12.2014)

Kunnostuksen vaikutuksen vuollejokisimpukkaan (doria.fi)

Tulkintaohje vuollejokisimpukan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämiseksi ja turvaamiseksi vesistötöissä.pdf

Meriuposkuoriainen (infolehti 24.2.2014, ymparisto.fi)

Meriuposkuoriaisen, Macroplea pubipennis (Coleoptera: Chrysomelidae), levinneisyys ja elinympäristövaatimukset Espoonlahdessa (helda.fi)

Inventointiohjeita sudenkorennot Ruotsista (www.trollslandor.se)

Kokemäenjoen suiston sudenkorentoselvitys 2008 (doria.fi)

Lepakoiden talvehtimispaikkojen kartoitusohje.pdf

Emma Kosonen lepakot rakennuksissa (www.lepakko.fi)

Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman vaikutuksesta lepakoihin (utu.fi)

Bats in houses – guidance for householders (wwweurobats.org)

Best Practice Guidelines for the Conservation of Bats in the Planning of National Road (www.nra.ie)

Bats in Traditonal buildings (www.helm.org.uk)

Bat friendly building – information for home owners, architects and policy officers (www.eurobats.org)

Eurobats julkaisut (eurobats.org)

Ympäristöministeriön julkaisu OH 4/2012: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (helda.fi)

Rambolli: Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutukset.pdf

WWF Suomi: Merikotkien huomioon ottaminen tuulivoimaloita suunniteltaessa.pdf

SYKE: Metson soidinpaikkojen huomioimisesta tuulivoimarakentamisen yhteydessä.pdf

Sääksen pesäpaikkojen huomioon ottamiseksi tuulipuistojen suunnittelutyössä (wwwsaaskisaatio.fi)

Tietopaketti viitasammakosta.pdf

Satakunnan viitasammakkokysely 2014 tulokset.pdf

Tietoa suovenhokkaasta ja soiden uhanalaisista perhosista.pdf

Päivitetty: 30.03.2022