Paimionjokilaakson maisemahanke

Paimionjokilaakson maisemaa.
Kuva © Emilia Horttanainen

​Maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma Paimionjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle 

Paimionjokilaaksoon ryhdytään laatimaan maiseman hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus ja suunnitelma laaditaan yhdessä maanomistajien, asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat ELY-keskuksen lisäksi Paimion ja Liedon kunnat sekä alueen yhdistyksiä.

Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua on mahdollista hakea alueelle maisemanhoitoalueen statusta. Hankkeen tarkoitus on edistää kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon tilaa sekä lisätä alueen elinvoimaisuutta.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA) ovat Suomen maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Paimionjokilaakson alaosa osa joen suulta Tarvasjoelle on yksi Suomen 186:sta valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta. ​​​​

Paimionjokilaakson viljelymaisema on historiallisesti monikerroksista kulttuurimaisemaa, jossa yhdistyvät esihistorialliset muinaisjäännökset, rautakautisten linnavuorten maisemat, pitkäaikaisen kartanokulttuurin leimaamat viljelyaukeat, keskiaikaisperäiset liikenneväylät sekä vanha lounaissuomalainen kyläasutus. Maisema-alueella on useita rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita, kuten kirkkoympäristöjä ja kyläkokonaisuuksia. Alueella on myös arvokkaita niittyjä, ketoja ja laitumia. Laajojen rantaniittyjen reunustama Paimionlahti on kasvi- ja lintulajistoltaan arvokas kosteikkoalue.” (VAMA 2021)

Maisemanhoitosuunnitelma yhteistyössä

Suunnitelman tarkoitus on tuoda näkyväksi alueen kulttuuriympäristöä, maisemaa ja luontoa ja luoda sen pohjalta koko maisema-alueen käsittävä suunnitelma.

Alkuvaiheessa kerätään tietoa alueen kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja luonnosta sekä siellä tehtävästä ympäristöön liittyvästä työstä. Hankkeessa kootaan yhteen alueella jo tehdyt suunnitelmat sekä maiseman- ja luonnonhoidon hankkeet. Alueelta saatujen tietojen, toiveiden ja kehittämisideoiden pohjalta luodaan koko maisema-aluetta koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma.

Suunnitelma ilmentää paikallisten toimijoiden näkemyksiä alueen arvoista ja kehittämisestä. Suunnitelma ei velvoita hoitamaan maisemaa, mutta sitä voidaan käyttää ohjeena ja esimerkiksi tausta-aineistona kaavoituksessa ja muussa alueen suunnittelussa.

Mahdollisuus maisemanhoitoalueeseen

Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuttua on mahdollista perustaa alueelle luonnonsuojelulain mukainen maisemanhoitoalue. Maisemanhoitoalueiden tarkoitus on luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai maisemaan liittyvien muiden erityisten arvojen vaaliminen. Maisemanhoitoalueet vastaavat Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita vuorovaikutteisesta maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä.

Maisemanhoitoalueen perustamista koskevaan päätökseen voidaan ottaa maiseman olennaisten piirteiden suojelemiseksi tarpeellisia määräyksiä ja suosituksia. Määräykset eivät kuitenkaan saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa. Toistaiseksi kaikkiin maisemanhoitoalueisiin on haluttu liittää vain suosituksia.

Maisemanhoitoalueen toimintaan on mahdollista saada vuotuista avustusta ympäristöministeriöstä. Maisemanhoitoalue voi antaa paremmat mahdollisuudet erilaisten tukien ja avustusten saamiseen esimerkiksi maaviljelyyn, rakennuksiin, vesien tilaan ja virkistykseen liittyen sekä tuoda aluetta tunnetuksi ja lisätä vetovoimaa.

Hankkeen aikataulu

Työ on alkanut syksyllä 2023. Vuonna 2024 järjestetään suunnitelman laatimiseen liittyviä yhteistyötapaamisia. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kevääseen 2025 mennessä.

Lisätietoja:

suunnittelija Alina Juntunen, p. 0295 022 157
[email protected]

Päivitetty: 07.05.2024