Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-mainonta tien varrella-ingressi

Mainonta ja ilmoittelu maantien varrella 

Ennen maantien käyttäjille suunnatun mainoksen tai ilmoituksen sijoittamista tulee perehtyä tienvarsimainontaa koskeviin säädöksiin. Mainoksen sijoittaminen voi edellyttää ilmoituksen tekemisen ja sallivan päätöksen,  määräyksen noudattamisen,  lausunnon pyytämisen ja/tai luvan hakemisen.

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevan  ei-kaupallisen ilmoituksen voi sijoittaa tiealueelle ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä mutta pitää noudattaa Traficomin määräyksen lukua 3.

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä voi asemakaavoitetun alueen ulkopuolella mainostaa paikalla harjoitettavaa toimintaa noudattamalla Liikenne- ja viestintäviraston antaman määräyksen lukua 4.

Tilapäiseen kaupalliseen tapahtumaan opastavan Tilapäisen opastusmerkin (G42) sijoittamiseen tarvitaan lupa.

Ajankohtaista

​​​​​​25.10.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen ilmoituslomakkeen käyttö tulee loppumaan vuoden 2021 lopussa, koska käyttöalustan päivitykset loppuvat ja sen takia alusta on päätetty ajaa alas vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa

Jatkossa ilmoituksen voi tehdä ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää ilmoitus kirjeellä postitse.

 

Pysyvä tienvarsimainos

Pysyväisluontoisella tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen kiinteään rakennelmaan tai laitteeseen sijoitettua mainosta, ilmoitusta, julistetta, jonka kuva- tai tekstimuotoinen informaatio on tarkoitettu pääasiallisesti tienkäyttäjien nähtäväksi.

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella, tulee  Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta mainoksesta (pysyvä tienvarsimainos) ennen mainoksen sijoittamista tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös.

Ilmoituksen käsittelyaika on enintään 30 päivää. Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta maksaa 320 euroa ja kielteinen päätös 50 euroa. Päätöksen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta.

Ilmoituksen jättäminen onnistuu parhaiten sähköisessä asiointipalvelussa. Jokaisesta mainoksesta pitää tehdä oma ilmoitus. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoinen asiointitapa (ei vaadi tunnistautumista)

Mainoksesta ja mainoslaitteen sijoittamisesta  

Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta voidaan antaa, jos mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Lisäksi mainoksen sijoituspaikan ja ulkoasun tulee täyttää tienvarsimainnasta ja –ilmoittelusta annetun määräyksen asettamat vaatimukset.

Mainoksen sijoittamisessa tulee myös ottaa huomioon, että rakentamista maantien suoja-alueella on rajoitettu. Laite tai rakennelma, johon mainos sijoitetaan, tulee ensisijaisesti sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle.

Ilmoitukseen tarvittavat liitteet

1) kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantien ajoradan keskilinjasta tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden;

2) sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus); jos  kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja vaihtumistapa;

3) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen;  ja

4) selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten

5) paikalliselta ELY-keskukselta haettu naapurinkuulemislausunto, jos mainoslaitteen sijoituspaikka on maantien suoja-alueella

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetulla alueella, tulee ELY-keskusta kuulla naapurina

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää:

  • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
  • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
  • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
  • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

Alueellista tietoa