Avaa chat-ikkuna

Tilapäinen opastusmerkki

Ajankohtaista

30.12.2022 Uusi käsittelymaksu otetaan käyttöön helmikuussa 2023, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta

Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

11.4.2022

Jatkossa liikennemerkkipäätöstä edellyttävien myyntitoiminnan, yleisötilaisuuksien tai muiden tapahtumien liikennemerkit on mahdollista kiinnittää myös valaisinpylväisiin. Tarkempi ohjeistus kiinnittämisestä annetaan lupapäätöksen yhteydessä.

Toinen suositeltava tapa tilapäisten merkkien asentamiselle on pinta-asennus. Tiealueeseen kuuluvan tieluiskan tai tien sivuojan takana sijaitsevan tasanteen maanpintaa suositellaan käytettäväksi pystytysalustana aina, kun valaisinpylvääseen kiinnittäminen ei ole mahdollista. Lisätietoa asennustavoista on hakemuksen pohjalta tehtävän päätöksen liitteessä.

Tilapäisen opastusmerkin käyttö

Tilapäinen opastusmerkki (G42) on tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jolla voidaan opastaa kohde tai tapahtuma, jota tilapäisyyden takia ei voida viitoittaa muilla opastusmerkeillä. Tilapäisen opastusmerkin käyttö koskee tilapäistä myyntitoimintaa ja kaupallisia yleisötilaisuuksia sekä tiekirkkoja.

Lähtökohtana tilapäisen opastusmerkin käytössä on, että opastustarve on tilapäinen ja kestää yleensä enintään neljä kuukautta. Tapauskohtaisesti kesto voi olla enintään kuusi kuukautta.

Mikäli kohteella on jo olemassa oleva palvelukohteen viitoitus, ei lupaa tilapäiselle opastusmerkille voi saada. Tilapäisen opastusmerkin käytölle on seuraavat sijaintirajoitteet:

Tilapäisen opastusmerkin sijoittamiselle ei myönnetä lupaa:

 • ajoratojen välisille erotusalueille, liikennekorokkeisiin,
 • kiertoliittymän kiertotilaan tai siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista,
 • liittymän välittömään läheisyyteen (alle 50 metriä, yksityistien liittymään merkin voi kuitenkin sijoittaa),
 • toiseen liikenteenohjauslaitteeseen,
 • 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h,
 • erityistä tarkkaavaisuutta vaativaan paikkaan tai tieosuudelle (tunneliin tai alle 200 metrin etäisyydelle tunnelin suuaukosta taikka yli 50 metriä pitkän sillan alku- tai loppukohdasta, alle 200 metrin etäisyydelle riistaaidan aukosta tai päätepisteestä taikka paliskuntien välisten poroesteaitojen maantien ylityskohdasta, varalaskupaikoille). 

Lisäksi tilapäistä opastusmerkkiä ei yleensä sallita sijoitettavan moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen eikä pääkaupunkiseudulla kehäteille (Kehä I, II ja III), Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3) tai Hakamäentielle (maantie 100). Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen tilapäisiä opastusmerkkejä ei voi pystyttää itse, vaan pystytystyö on tilattava alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Väyläviraston ohjeistuksen.

Tilapäisen opastusmerkin ulkoasu

Tilapäiset opastusmerkit voivat olla kevytrakenteisia tauluja, mutta merkin voi myös teettää liikennemerkkivalmistajalla. Merkin rakenteen tulee kestää merkkiin kohdistuvat kohtuulliset luonnonvoimat. Tilapäisten opastusmerkkien pohjaväri on valkoinen ja teksti musta. Opastusmerkeissä käytettävän tekstin koko määräytyy sen maantien mukaan, jonka varrelle opastusmerkit sijoitetaan.

Tilapäisissä opastusmerkeissä käytetään yleensä vapaamuotoista tunnusta tai kuviota, jotka voivat olla värillisiä tai mustia, sekä nuolta. Lisäksi merkissä voidaan käyttää tekstiä ja tarvittaessa ilmoittaa etäisyys kohteeseen. Tekstin tulee kuvata lyhyesti tilaisuuden luonnetta, myytävää tuotetta tai kohdetta.

valkopohjaisia opasteita, joissa nuoli, etäisyys, teksti ja symboli: Messut, nuoli oikealle, Mansikoita 400 m, Tiekirkko 2 km.

Kuva: Esimerkkejä tilapäisten opasteiden sisällöstä.

Taulun koon tulee olla 1200mm*800mm.​​​

Tilapäinen opastusmerkki Tunnuksen koko
(mm x mm)
Tekstin korkeus
(mm)
Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja muilla korkealuokkaisilla teillä Suurikokoinen
650 x 650
200
Muilla maanteillä Normaalikokoinen 450 x 450 150
Muilla maanteillä, kun nopeusrajoitus enintään 60 km/h * Pienikokoinen
300 x 300
100

* Tilapäisiä ja pistekohtaisia nopeusrajoituksia ei oteta huomioon.

Tilapäisen viitoituksen laajuus

Tilapäisen viitoituksen laajuus määräytyy tapauskohtaisesti kohteen arvioidun kävijämäärän, sijaintipaikan ja maanteiden muun viitoituksen mukaan. Tilapäisen myyntitoiminnan, tiekirkkojen ja muiden yleisötilaisuuksien osalta käytetään yleensä lähiopastusta, yleensä 200–300 metriä ennen myyntipaikkaa tai sille johtavaa liittymää. Tilapäinen opastusmerkki sijoitetaan aina tiealueelle.

Sen sijaan suuret yleisötilaisuudet voi olla tarpeen opastaa kauempaa.

Tilapäisen opastusmerkin sijoittamiseen tarvitaan lupa

Lupaa tulee hakea viimeistään kuukautta ennen viitoitustarpeen alkua.

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Lähetä alla luetellut tiedot sisältävä hakemus liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

•    opastettavan kohteen nimi ja ajankohta
•    kartta
•    tien numero
•    yhteyshenkilön yhteystiedot
•    laskutusosoite
•    hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Hakemuksen käsittelyaika ja lupapäätös

Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2–4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

Tilapäisen opastusmerkin lupapäätöksessä määritellään aika, jolloin merkit saa pystyttää ja jolloin merkit tulee poistaa. Luvanhaltija vastaa luvan mukaisten opastusmerkkien hankinnasta, pystytyksestä ja poistamisesta lupapäätöksen liitteenä olevan ohjeen mukaisesti.  

Tilapäistä opastusmerkkiä varten lupa myönnetään määräaikaisena, yleensä yksittäisen tapahtuman keston ajaksi tai yhdelle kaudelle. Harkinnan mukaan samanlaisena toistuvalle tilapäiselle toiminnalle voidaan myöntää lupa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Maantien levähdys- ja pysäköintialueella tapahtuvan tilapäisen myyntitoiminnan opastusmerkkejä varten lupa voidaan myöntää samalle ajalle kuin suostumus myyntitoimintaan on myönnetty.

Maksut

 • 1–10 kpl liikennemerkkejä 50 €
 • 11–25 kpl liikennemerkkejä 200 €
 • Yli 25 kpl liikennemerkkejä 500 €
 • kielteinen päätös 50 €
 • luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €
 • Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 03.11.2023