Navigointivalikko

Liikenne-Vesi- ja viemäriputket-tiealueella-lue lisää

Vesihuoltojohdot

Vesi- ja viemärijohdon sijoituslupa                 

Ajankohtaista tietoa

31.8.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen hakemuslomakkeen käyttö tulee loppumaan vuoden 2021 lopussa, koska käyttöalustan päivitykset loppuvat ja sen takia alusta on päätetty ajaa alas vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Jatkossa luvan voi siis hakea ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää hakemus kirjeellä postitse.

Sijoituslupien käsittelyaika

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

Milloin tarvitsen luvan?

ELY-keskuksen sijoituslupa tarvitaan, kun uusi vesihuoltojohto sijoittuu maantien tiealueelle. Tarvitset luvan myös aina kun huollat ja korjaat tiealueella olevia johtoja tai muutoin työskentelet tiealueella. Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa tai työlupa.

Kaikki lupahakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Mitä sijoituslupa maksaa?

Sijoitusluvan hinta määräytyy tien pituussuuntaisen asennuksen sekä alitusten määrän mukaan.

 • Yksi vesihuoltoputken alitus, jos sitä haetaan muun kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa (kotitalous) 200 .
 • Tien pituussuuntaista johtoa enintään 500 m matkalla ja/tai enintään 3 alitusta. Sisältää yhden maastokatselmuksen: 410 .
 • Tien pituussuuntaista johtoa enintään 5000 m matkalla ja/tai enintään 20 alitusta. Sisältää kolme maastokatselmusta: 1300 .
 • Tien pituussuuntaista johtoa enintään 50 000 m matkalla ja/tai enintään 100 alitusta. Sisältää neljä maastokatselmusta: 2400 .

Hakemuksen reitin pituuden ylittäessä 50 000 m tai sisältäessä yli 100 alitusta tai ylitystä, reitti jaetaan useaksi hakemukseksi ja luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta. 

 • Kielteinen päätös: 50

 • Luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €

Millä lomakkeella haen sijoituslupaa?

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Uuden sähköisen asiointipalvelun avulla voit hakea sijoituslupaa vesihuoltojohdon sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Ennen luvan hakemista tarvitset valtuutuksen johdon omistajalta, jolle olet hakemassa lupaa.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Voit käyttää myös  sähköisesti täytettävää lomaketta.

Sähköisen hakemuslomakkeen liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 32 Mt. Huomioithan että osaksi täytettyä lomaketta ei ole mahdollista tallentaa keskeneräisenä, ja että menetät lomakkeeseen täytetyt tiedot ja liitteet, mikäli et ole lähettänyt lomaketta 30 minuutin kuluessa.

Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei tule, pyydämme ilmoittamaan asiasta Liikenteen asiakaspalveluun. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX). 

Ladattavat lomakkeet

Voit ladata lomakkeen koneellesi, ja täyttää ja tallentaa lomakkeen sähköisessä muodossa. Lähetä tallennettu lomake liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. Mikäli käytät ladattavaa lomaketta, huomioithan että lomakkeen ja sen liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko voi olla enintään 10 Mt, mikäli lähetät hakemuksen ja sen liitteet sähköpostilla.

Voit toimittaa hakemuksen myös  paperille tulostettuna postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, Vesihuoltoluvat,  PL 297, 33101 Tampere 

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Sijoituslupaprosessi lähtee asiakkaan tarpeesta sijoittaa vesihuoltojohtoja tiealueelle.

Selvitä sijoitusluvan myöntämisen edellytykset, tee kaikki vaadittavat esiselvitykset ja täytä hakemuslomake sähköisessä asiointijärjestelmässä huolellisesti. Jotta hakemus voidaan käsitellä, hakemuksesta ja liitteistä tulee selvitä mitä haetaan ja mihin.

Esiselvitysten tarkistuslistaan on koottu ne seikat, jotka hakijan on syytä selvittää itselleen, koska ne vaikuttavat siihen voiko johdon sijoittaa suunniteltuun paikkaan.

Hakemuslomakkeessa kerrotaan mitä liitteitä tarvitaan. Mallihakemuksesta voi katsoa erimerkkejä liitteistä.

Liitä hakemukseen:

 • yleiskartta kohteen sijainnista (esim. 1:20 000)
 • vesihuoltojohdon sijainti maantien tiealueella tai tiealueen läheisyydessä, kuvasta tulee nähdä kiinteistörajat (esim. 1:1 000)
 • tien alituksesta asemapiirustus 1:200 (taajama-alueella)
 • esiselvitysten tarkistuslista, johon on merkitty tehdyt esiselvitykset (sähköisessä asiointijärjestelmässä sisältyy lomakkeeseen)
 • tien poikkileikkaus, jossa näkyy sijoitettava vesihuoltojohto rakenteineen, olemassa olevat johdot ja kaapelit, kaivanto, tiealueen leveys, tien ja maaston korkeussuhteet sekä mahdollinen suojeltava kasvillisuus jne. 
 • työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma (sähköisessä asiointijärjestelmässä sisältyy lomakkeeseen)

Tapauskohtaisesti tulee liitteitä täydentää tarkemmilla suunnitelmilla esim. taajama-alueilla, isommissa vesihuoltohankkeissa ja hankalissa maaperäolosuhteissa.  Alueellisen ELY-keskuksen siltainsinöörin lausunto tarvitaan aina, kun sijoitetaan vesihuoltojohtoja siltoihin tai sillan läheisyyteen.

Esiselvitykset ennen hakemuksen lähettämistä

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät hakemuksen. Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

Linkit pohjavedensuojauskarttaan ja tuleviin tiehankkeisiin löydät Suunnittelijan työkalupakki -sivulta, josta pääset selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli suunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, selvitä suojauksen tai tiehankkeen vaikutukset reittiin paikallisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai tiehankkeen yhteyshenkilöltä.

Kun olet tehnyt tarvittavat esiselvitykset, sen jälkeen voit tarvittaessa pyytää esikatselmusta, jossa sijoitusehdotus käydään läpi alueellisen ELY-keskuksen edustajan kanssa. ELY-keskuksen edustajan yhteystiedot saat Liikenteen asiakaspalvelusta, mikäli et niitä jo entuudestaan tiedä. Esikatselmus on tarpeellinen esimerkiksi silloin, jos reitillä on vaikea löytää tilaa johdolle, muulle rakenteelle tai työkoneelle, tai joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti vähimmäisetäisyyksiä tien rakenteisiin. Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko johdot sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Tee lopullinen sijoitussuunnitelma vasta esikatselmuksen jälkeen ja liitä katselmusmuistio hakemuksen liitteeksi.

Poikkeamispäätös pumppaamolle

Rakennuksen tai rakennelman pitäminen suoja-alueella on lain mukaan kielletty. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos rakennus/rakennelma ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Hakemuksessa on aina perusteltava, miksi poikkeamispäätöstä haetaan.

Poikkeamispäätös suositellaan haettavaksi erikseen, mutta sitä voi hakea myös sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Tällöin sijoituslupahakemuksen mukana tulee toimittaa poikkeuspäätöksen edellyttämät liitteet.

Tarkempia tietoja maantien suoja-alueesta ja siitä, mistä voit selvittää suoja-alueen leveyden ja tietoja poikkeamispäätöksen hakemisesta, löydät alla olevasta linkistä.

Liittymälupa pumppaamolle

Mikäli pumppaamoa varten on tarpeen rakentaa uusi tieliittymä tai olemassa olevan liittymän käyttötarkoitus muuttuu, hae aina erillinen lupa uudelle tieliittymälle tai käyttötarkoituksen muutoslupa olemassa olevalle liittymälle. Jokaisesta liittymästä tehdään erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu. Tarkempia tietoja liittymäluvasta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Hulevedet

Hulevesien sekä jäte- ja ylivuotovesien johtaminen maantien sivuojaan tai hulevesijärjestelmään edellyttää hakijalta alueellisen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen lausuntoa. ELY-keskus suhtautuu pääsääntöisesti kielteisesti hulevesien sekä puhdistettujen ja puhdistamattomien jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan ja hulevesijärjestelmään. ELY-keskuksen lausunnossa ohjeistetaan asiakasta tarvittaessa pyytämään kunnan ympäristöviranomaisen päätös johtaa kyseisiä vesiä naapurikiinteistölle. Kunnan mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen tulee lisäksi hakea Pirkanmaan ELY-keskuksen sijoitus- tai työlupa. Hakemuksen liitteenä tulee olla kunnan tai kaupungin päätös hulevesien johtamisesta sekä hulevesisuunnitelma ja selvitys ojan sekä hulevesijärjestelmän kapasiteetista. ELY-keskuksen lausunto tarvitaan aina.

Toteuttamissopimus

Mikäli hakemus sisältää vesihuoltojohdon sijoitusta tien suuntaisesti kevyen liikenteen väylän tai maantien rakenteisiin, tulee hakijan selvittää ennen hakemuksen jättämistä alueelliselta ELY-keskukselta, tekeekö se toteuttamissopimuksen, joka tulee sijoitusluvan liitteeksi.

Kuinka kauan lupapäätös on voimassa?

Lupapäätöksen sisältämät työt on aloitettava kahden vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä ja työt on tehtävä loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä. Muutoin lupa tulee hakea uudestaan niiltä osin, kun työtä ei ehditty tekemään valmiiksi.

Muutokset jo lähetettyyn sijoituslupahakemukseen

Mikäli olet jo lähettänyt sijoituslupahakemuksen, voit toimittaa lisätietoja osoitteeseen:

 • vesihuolto@ely-keskus.fi

Enintään 10 Mt/sähköposti. Aihekenttään tulee merkitä vähintään verkonhaltija, tienumerot ja kunta. Jos hakemuksen diaarinumero tai asiointitunnus on tiedossasi, merkitse myös se viestiin.

Muutokset jo myönnettyyn sijoituslupaan

Mikäli sijoituslupa on jo myönnetty, siihen voi tehdä lupapäätöksessä mainittuja vähäisiä muutoksia ottamalla yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen edustajaan. Mikäli kyseessä on vähäistä suurempi muutos, silloin muutoksen osalta tulee tehdä kokonaan uusi sijoituslupahakemus.

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta voit selvittää myös esim. alueellisen silta-asiantuntijan tai hoitourakan yhteyshenkilön.

 • liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
 • Chat -palvelu arkisin klo 12.00 - 16.00
 • Puhelinpalvelu 0295 020 600 ma - pe klo 9.00 - 16.00 (pvm/mpm)

Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-16 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna ma-pe klo 12-16

 

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).